C10:277

(Överskrift:)
Rönö härad        Swärta Sochn

Ekeby Cronohemman 1, förmedlat 1/4, hafwer
           underskrefne lägenheeter
                                                                                 Åker      Eng
                                                                                 tunland  lass
1. Högländt starck gran och enjord        6
2. Samma slag jordemohn                      5 24/56
3. Högländt starck gran och talljord           6/56
4. Sydländt starck gran och talljord        3/56
        11 33/56 Tunland
    Det åhrlige utsädet                                               5 44/56

5. 11 5/7 tunland hårdwall á 4 lass                                       46 6/7
    Hage    
6. Af stenig marck af små tallskoug
    bete för 2 koor.   7. Tompt för 1 kalf
    Fiskie uthj Salltsiön
    Humblegård ingen

Bärga Cronohemman 1 hwar af 1/4 för-
           medlat ähr, står nu för 3/4 dehl
           hafwer fölliande lägenheeter.
1. Jembflåt och sydländt starck gran
    och enjord                                       2 40/56
2. Samma slag jordemohn                  5 24/56
3. Sydländt starck gran och enjordh   1 44/56        
        9 52/56 tunland
    Det åhrlige uthsädet ähr hallfparten                    4 54/56
4. 15 tunland hård- och sydewall á 2 lass                              30

    Fiskie intet.
    Humblegård 100 stängers landh.

    Desse hemman äre belägne på
    Swärta Sochne Allmening, haf-
    wer nödtorfftig fångskoug, godt
    mulbete på bemelte vthmarck.

(Text på övre kartbilden:)
Säby egor
Wästerberga egor
Biähl-sunds
egor
Steenbackar
Stenbacka
Lindor
Lindor
Jämn marck
Steenbacka
Ekeby
Vthmarc-ken

(Text på nedre kartbilden:)
Uthmarcken
Nählberga egor
Lindor
Bärga
Vddeby engh
Wästerberga egor möta

Anno 1695 mätte af
    Erik Agner

Swenska Alnar