C10:278

(Överskrift:)
Rönö härad

Håfby Cronohemman 1, förmedlat 1/4, ståår för 3/4
           Gement Rusthålld under Konglig Mayestäts Lyfregemente
           och däss egor ähro befundne af underskrefne willkor.
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
1. Högländt och starck gran och enijord   7 48756
2. Jämbnflåt starck gran och enjord          7 26/56
        15 28/56 tunland
   
Det åhrlige vtsädet berächnas hallfpart                      7 42/56
3. 10 4/7 tunnland tufwig hårdwall á 3 lass 31 5/7
    Fins på Jngellstad Cartan afrytat:
{ Ingelstad Fieln } 4. 11/14 tunnland
                            }   hårdwall á 2 ½ lass      1 27/28
{ Grimbsholms engen} 5. 15 tunnland
                                   } hårdwall á 3/4 lass  11 1/4
6. 1 4/7 tunnland hårdwall á 2 lass                3 1/7                      78 1/14
7. Af små tall, gran och biörckskoug bete för
    een koo öfwer hallfwa sommaren
    Fiskie intet.
    Jngen humblegård
   
    Ähr båhlby tillyka med Jngellstad, som
    hafwer knap fångskoug, af små gran och
    tall /till/ hängnarnes vnderhållande, Jbidem
    snäfwert muhlbete, som Carthan på
    Jngellstad folio        wydare uthwyer.

                                    1695 mätt
                                    af Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Huuseby egor taga wid
Jngelstad egor taga widh här
Granskogsbacka
Håfby
Stenbacka
Lindor och åkermarck
Jägarbacken

Scala Ulnarum