C11:1-2a   Charte beskrifning
        öfwer
   Kahlstad by uti Oppunda
   härad och Floda sockn.

Kahlstad båhlby af 4 stycken hemman utaf huilka Op-
gården 1/2 frälse för detta ifrån konglig maijt och cro-
nan utbytt af framledne öfwersten,  sedermera
konglig rådet och präsidenten högwälborne herr gref-
wen Jacob Spens. Och fördenskuld nu til ny ransak-
och skattläggning beordrat. Ägandes i byamålet
efter gammal och urminnes häfd, stänger,                 7.
Skattegården 1 helt, äger,                      stänger,   12.
Mellan gården 1/2 frälse, äger                stänger,      7.
Norrgården 1 helt frälse, äger                stänger,    10.
I lika måtto finnes här uti byalaget en gammal
frälse utjord, den där hwarken uti 1689 åhrs
mäth och jorderansakningz eller uti förra skattläg-
ningz instrumentet finnes wara observerad, men
dock altid ägt sin ricktighet samt bestått af 1 stång
i byamålet med 1/4 tunna spanmåls årlig ränta,
warandes altid här tilförende brukad under by-
tes hemmanet Opgården, som och därföre skatten
aparte betalt.
Denna utjorden har högbemälte konglig rådet herr gref-
we Spens för detta kiöpt af herr Johan Frisendorff
för 16 1/2 rc in specie som af et nu präsenterat häradz
fastebref de anno 1704 af den 9 februarij närmare
är at inhämta. Lägenheterne till byen äro
följande.