C11:1-2b(Beskrivning:)
                 Åker.                                                       A.            B.                  C.         D.         E.
                                                                           Opgården. Skattegården. Mellan-. Norr-. Utjorden.
                                                                                                                   gården.   gården.
                                                                     tunnor. cappor.  tun. c.             tun. c.    tun. c.   tun. c.

Södra giärdet.  Lättjord hemma wid byen
                        men hård lera längre därifrån,    18.   8.
                       Grund rödlera och jäsjord,           8.   4.
Norra dito.      Dels lättjord dels hårdlera,          22. 24.
                       Röd och jäslera,                           2. 28.
                            Summa in alles 52 tun, hwar-
                            af tillkommer hwartera
                                i 2:dra graden,                                 7. 24.   13. 10.   7. 24.   11.   3.    1.   3.
                                i 4:de graden,                                  2.   2.     3. 18.    2.   3.    2. 31.         10.
                                        Summa                                   9. 26.   16. 28.    9. 27.   14.   2.    1. 13.
                              Men årligen hälften,                           4. 29.     8. 14.    4. 29.     7.   2.        23.
                         Engen och hööbohl.
                     Så wäl efter åboernes bekiän-                     lass.       lass.       lass.       lass.       lass.
                     nelse som noga ompröfwande.
Storängen.    21 1/4 tunland hård och sidewall
                    starrblandad á 2 lass,                          42 1/2.
Lillängen.      6 1/2 tunland kiärrwall á 2,                  13.
                    3 1/8 tunland skiönwall á 3,                   9 3/8.
Wadängen.   6 1/8 tunland måssig hårdwall 1/2,         3 1/16.
                    13 1/2 tunland kiärr och måsswall á 3/4, 10 1/8.
Hyttängen.    2 tunland sidewall á 2,                           4.
                           Summa 82 lass, hwaraf
                           proportionaliter til
                           hwar,                                                  15 19/37. 26 22/37. 15 19/37. 22 6/37.  2 8/37.
Sörtorpängen.  3 1/2 tunland sidewall starrblandad á 1,      3 1/2.
                                                                Fast,              19.
Beteshage.      Allenast en mager straxt hem-
                      ma wid byen för 12 nöth.
                      Och dess utan muhlbetet afsides
                      bakom Jägar siön belägit, så
                      at creaturen ey kunna om som-
                      martiden sig däraf betiena.


    Men skoug nogsamt til wed, timber och giärdzle-
   fång, dock sammaledes aflägen.
   Fiske litet til husbehof i insiön Jägaren, liten
   kiärsbärs trägård af hus tompten anlagd.
   Uppå denne bys samfälte mark äro efter-
   följande oskattlagde torp cultiverade, nemligen.
   Bråten, med åker i bruk af tall och mojord, årligen 1 1/2 tunland.
   Side och kiärrwalls höö til 8 lass.
   Öfwerby, åker af öhr och moojord,                 1 tunland.
   Eng, måssig kiärrwall,                                                        13 lass.
   Mörtsiön, af åker moojord och grof sand,        1 1/4.
Eng,   kiärr och måssewall, til                                                13.
   Långsiötorp, åker af moo och tall jord, årligen,   3/4.
   Eng, måsewall,                                                                    4.
   Stenstorp, åker af moo och gårjord,                 1 3/4.
   Eng, måssig hård och kiärrwall,                                            4.
   Clemetstorp, åker af biörk och jäsjord,             1 1/2.
   Eng, hård och sidewall,                                                        4.
   Diurswik, åker af moojord,                                  1/2.
   Eng, måssewall,                                                                   3.
   Lilla Diurswik, en backestuga med åker-
   täppa, tall och mojord,                                         1/4.
   Eng, måsswall,                                                                    1.
   Hwarutaf belöper på bytes hemmanet,              7.              42.
   Opgårdens andehl.
                 Åker, 1 11/32 tunland.
                 Äng,   8 lass.
   Des utan äro här på marken belägne föl-
   jande skattlagde hemman, nembligen.
           Giäfwersnäs, 1/2 hemman.
           Oxlångztorp, 1/2 hemman.
           Löketorp,     1/4 hemman.
           Sörtorp,        1/8 hemman.
           Bråten,          1/8 hemman.
           Måsstorp,     1/4 hemman.
   De där alla med större beqwämlighet kunna
   nyttia skoug och utmarken än sielfwa båhlbyen.
                   M. J. Rivell.                    Verte.

(I kanten vid Bråten:)
Emotstående torp
Bråten förnim-
mes wara skat-
lagt och fördenskuld
nu ey kan komma
i consideration.


_______________
tunnor.
cappar.