C11:1-2c(Rubrik:)
Oppunda häradh, Floda socken.


(Beskrivning vänster flik:)
Föregaende1 charte beskrifning som ingenieure<  >
författat och jämte skattläggningen till kong<  >
lantmäterij contoiret inkommit, wara enlig<  >
lika lydande med originalet attesterar Stockh<  >
den 28 november 1733.
                                  B. Sahlner.


                     Notarum explicatio.

Kalstadh.  A. Cronohemman 1 förmedlat till 1/2, detta warit kiöpt ifrån
                    konglig mayt och cronan, men nu af herr Erich Ulffsperre
                    till ersättning för oköpte räntorne åter opgifwes
                    för samma ränta det är köpt före, hafwer med dee
                    andra gårderne tegskiffte effter,               8 stänger.
                 B. Skattehemman 1, hafwer                     12 stänger.
                 C. Frälsehemman 1/2, hafwer                     7 stänger.
                 D. Frälsehemman ibidem 1, af                10 stänger.

Litter. No.                                                               A.                B.               C.               D.
                                                                           Åker. Eng.   Åker. Eng.   Åker. Eng.
                                                                       tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass.
E. 1. Starck graan och leenjord, 18 28/56.
    2. Samma jord, grundare,                 5 8/56.
    3. Ahl och graanjord,                        3 19/56.
F. 4. Starck högländ gran och enjord, 13 40/56.
    5. Jämbn een och granjord,             11 34/56.
      General summan,                         52 10/56.
     Löper för bägge gärderna,                          11 15/56.        16 52/56.         9 48/56.       14 7/56.
     Det årliga utsädet är,                                    5 71/112.        8 25/56.          4 52/56.         7 7/56.   á 5 korn.
Stoorängen. G.     20 2/7 tunland á 2 1/4 lass hård och sijdwald, 46.
                   H. 6.  6 4/7 tunland á 2 1/4 kerrwald,                      16 3/7.
                        7.  2 5/7 tunland á 3 skönwald,                           8 1/7.
                   J.  8.  6 tunland á 3/4 hårdwald,                               4 1/2.
Wadängen.      9.  12 1/2 tunland á 1/2 måse och kerrwald,         6 1/4.
                   K.      1 13/14 tunland á       sijdewald,                     2 6/7.
                                    84 5/28.
                          Hwardera gårdens andel,                   18 6/37.         27 9/37.        15 33/37.      22 26/37.
                   L.     3 tunland sijdewald á 3/4 lass.            2 1/4.

Denne by är bolby af egen rådande skoug och der beqwämbligheeter
som superficial cartan, folio 13, nogare utwijser, doch här wed att
märckia att denne byssens närmaste muhlbete af en hoop afgärda
hemman, nembligen. Sörtorp 1/4 skatte. Lööketorp 1/4 dito. Gewersnääs 1/2
frälse. Stenstorp och Clemetztorp oskattlagde. Är intagit och till åker
och eng excolerat och böör i desse torpen cronogården niuta
sin skälige proportion, för hwilken ordsak alle oskattlagde torp
innom denne bysens råågång äre afmätte och finnas folio 13.
Nödtorfftigt fiske uti insiön Jägarn både winter och sommar.
Cronogården hafwer ingen humblegård, men en lijten kerssbärs
trägård.

Mätt anno 1690
af Erich Agner.


Denna charta är å nyo reviderad
1733 samt emot ingeniör Rivells sednare
utkomne charte beskrifning jämn-
förd. Observationerne äro lagde ad
acta anni 1733.


(Karttext:)
Hage till A.
Jägarn lacus.
Hagar af graan och een skough.
Öhn.
Kalstadhby.
Kahlstadh.
<  >stad egor.
Nääss hägnader gräntza här intill.
Fårsa egor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderat anno 1711.


___________________
1Fel för föregående.