C11:3-4(Rubrik:)
Oppunda häradh,  Floda sochn.


              Notularum explicatio.
                                                                                              Åker.  Eng.
                                                                                           tunland.  lass.
Oxlångstorp.          Cronohemman 1/2, af herr landz
                             Ulfsparre för oköpte räntorna op
                             gifwit, hafwer fölliande lägenheter.
                   N.      Ahl och talljord,                     5 26/56.
                   O. 1. Högländt tall och biörck,         4 20/56.
                        2. Sammaledes,                             31/56.
                            Summan tunneland,               10 21/56.
                            Halfparten, årligen                                  5 21/112.  
                    P. 3. Kerrwall men lijtet hårdwald, 14.
                        4. Kerrwald, grof ahl och biörck skogh
                            10 1/2 tunland á 1 1/2 lass,      15 3/4.                     29 3/4.
                    Q.    Beteshage af små löfskoug och steenmarck.
                            Denne gård är afgärpa2 på Kalstadh egor, hafwer
                            nödtorfftig skoug och mulbeete, på uthmarcken
                            een lijten squalteqwarn som går med höst och
                            wårwatn. Fiske uthi Mallmsiön lijtet.

Öfwerby.              Ett oskattlagd torp.
                        9. Ahl och öhrjordh,                      40/56.
                       10. Samma slagz jordemån,          1 20/56.
                                 Summan,                            2 4/56.
                             Halfparten beräknas årligen,                 1 2/56.
                       11. Tufwig och måsig kerrwald,  19.
                       12. Mooäng,                                2 1/2.                      21 1/2.
                       13. Stenigh betes hage, men på utmarken nöd-
                             torfftig skough och beete.


(Karttext:)
Nästorp egor taga wedh.
Utmarcken möter.
Öfwerby.
Oxlångstorp.
Öfwer Malmen lacus.
Bråten 1/4 skatte.
Malmsten.
Holmen.


Mätte 1690
af Erich Agne<r>.


(Under skalan:)
Scala <uln>arum.


(Under ramen:)
Reviderat 1711.


_______________
1Fel för afgärda?