C11:5-6(Rubrik:)
Oppunda häradh, Floda sochn.


Beskrifningh öfwer några oskattlagda torp på Kalstad
egor belägne, hwilka bestå af fölliande lägenheeter.
                                                                                      Sum-.  Åker.    Eng.
                                                                                       ma.
                                                                          tunland. lass.  tunland. lass.
Mörtsiön.     S.
                        13. Moojord af groof sandöör,                           1 11/56.
                        14. Sammaledes,                                                1 11/56.
                                Summan,                                                    2 22/56.
                              Halfparten som årlig räknas,                                         1 11/56.
                        15. Stadig kerrwald af ahl och
                              biörckskough, 13 13/14 tunland á 1 1/4 lass, 17 1/2.
                        16. Hårdwald 1 9/14 tunland á 1/4 lass,                  1/2.
                        17. Kerrwald 2 1/14 tunland á 1 1/2 lass,             3 1/7.                     21 1/7.
                        27. Een lijten hage af moowald,                                       40. Af stenmark och biörskogh.
Långsiötorp. T.
                        18. Moo och talljord,                                            32/56.
                        19. Sammaledes,                                                  40/56.
                               Summan,                                                     1 16/56.
                               Halfparten här af årligen,                                               36/56.
                         20. Tranebärss måsewaldh, kan
                               högst skattes för,                                                                       5.
                         28. Hage af sand och moomarck, ellest till dette
                               magert muhlbete, intet synnerlig löfskough.
Stenstorp.    U.
                         21. Ahljord,                                                      2 27/56.
                         22. Samma jordemån,                                       1 9/56.
                                  Summan,                                                 3 35/56.
                    22.      Ahl och grund sijdwald
                               1 3/14 tunland á 1 1/2 lass,                            1 23/56.
                    23.      Hårdwalld, kerrwald iblandh
                               4 5/14 tunneland á lass 1/2,                           2 5/28.
                    Detta torp hafwer lijtet muhlbete och ligger byn till förfång.
Clemmetstorp.
                         24. Gran och biörckjord,                                  1 8/56.
                         25. Sammaledes,                                              1 28/56.
                                  Summa,                                                  2 36/56.
                               Halfparten beräknes årligen,                                       1 18/56.
                         26. Sköönwald, 1 5/7 tunland á 3,                                                   5 1/7.
Diursswijken.           Hafwer åker 4 stänger, äng 3 lass.
Lilla Diursswijk.       Hafwer åker 2 stänger, äng 1 1/2 lass.
Desse twenne så wäl som Stenstorp liggia i bysens närmaste muhlbete,
bööra för denskull utheijfwas och den öfrige proportionaliter effter
bysens öretahl och tegemåhl delte och skifftade blifwa, emedan
den af oskiffto marck allenast till frälse hemmanens nytta
äre opbygde och här till brukade wordne.


(Karttext:)
Clemmetstorp.

Långsiötorp.
Måse.
Långsiön.

Mörtsiön.
Måse.
Måse, hårdwald, biörck skoug.
Mörtsiön.

Kerr.
Herr ökna häfd af gården.
Äng i Kalsta.

Betesmarck.
Stenstorp.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderat 1711.