C11:7-8a(Beskrivning flik:)
Lörstorp frälsehemman 1/2 på Bondökna bohlstada ägor
belägit, af framledne kongliga rådet högwälborne herr grefwen
Jacob Spens, ifrån cronan utbytt är anno 1689 til des
ägor afmätt, men chartan nu emot marken nogare
jämnförd, proberad uträcknad och befunnen som följer.
             Åker.
Wästra giärdet. Består öfwer alt af grund ahl och      tunland.
                        skougzjord med sandmylla,                          6 5/8.
Östra dito.       Af lika jordmån,                                            4 7/8.
                       Af biörk moo och jäsjord,                             2 1/8.
                                          Summa 13 5/6 men åhr-
                                          ligen helften,                                          6 26/32.
                                                                                           Lass.
Eng.                10 1/4 tunland måsbunden kiärrwall á 1 lass, 10 1/4.
Storängen.       6 1/2 tunland, sammaledes hårdwall 1/4 lass,   1 5/6.
                       8 5/6 tunland sammaledes hård och starr-
                       blandad sidewall á 1,                                     8 5/8.
Lillängen.        4 1/2 tunland kiärrwall á 1 1/2,                         6 3/4.     27 1/4 lass.
                       En liten kalfhage. Dito beteshage af sten
                      och moomark för 1 par nöth.
                      Des utan nödtorftigt muhlbete på utmarken
                      dock aflägit.
                      Sammaledes skoug til husbygnad, wed och
                      giärdzlefång.
                      Fiskie för egen strand i Lörsiön litet til hus-
                      behof.
                      Humlegård á 100 stänger.
                                                      M. J. Rivell.
                     Föregående chartebeskrifning som wid 1727
                     års skattläggning blifwit uprättad, wara
                     enlig med des original, attesterar Stockholm
                     den 29 nobember 1733.
                                              B. Sahlner.