C11:10
(Rubrik:)
Floda sochn.


(Beskrivning:)
Charte beskrifning öfwer Bag-
getorp utgifwen åhr 1727 af M. J. Rivell.

Baggetorp frälsehemman 1/2 på Båhrstadz
bohlstada ägor, afgiärdat ifrån cronan utbytt af
framledne kongliga rådet högwälborne herr grefwen Jacob
Spens, hafwer följande ägor.
                    Åker.                                                           Tunland.
Norra giärdet. Af flåt lättjord,                                             1 5/8.
                      Röd biörk och flåthlera jäsjord,                     4 1/8.
Södra giärdet. Lätt gran och talljord,                                   4.
                      Jäs och flott jord,                                          1 1/4.
                                  Summa 11 lass, men årligen,                           5 1/2.
                     Eng.                                                               Lass.
Storängen.    C. 12 tunland mager och måsig hårdwall á 1/2. 9 1/2.
Ormkiärret.   J. 3 3/4 tunland kiärrwall á 1 lass,                    3 3/4.
Lindan.          E. 3 1/8 tunland kiärrwall á 1,                          3 1/8.
Smedzängen. D. 6 1/2 tunland hård och sidewall á                9 3/4.
Lillängen.       F. 1 3/8 tunland kiärrwall á 2,                         2 3/4.
                                                                     Summa fast,               29.
   En liten beteshage för 1 par nöth.
   Samt äljest nödigt mulbete på utmarken.
   Skoug sammaledes allenst til wed och giärdzlefång.
   Hummelgård til 100 stänger.
   Föregående afskrift wara enlig med origina-
   let, attesterar Stockholm den 29 november 1733.
                         B. Sahlner.


Denna charta är anno 1733 å nyo reviderad
och emot ingeniör Rivells sednare utgifne
samt här wid fogade chare beskrifning
jämnförd. Observationerne äro til finnan-
des på sit rum, därmed kan och bytes
memorialet jämnföras.