C11:11-2(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Floda sochn.


               Notularum explicatio.

Jurestad.  A. Skattegården                  1,  hafwer                            9 stänge<r>
               B. Infanteri officers boställe 1,  förmedlat till 1/2, hafwer  5 stänger.
               C. Frälssegården                  1,                          hafwer    5 stänger.
               D. Lendt storas hemman,     1. förmedlat till 1/2, hafwer   5 stänger.                                                                                                                  A.             B.              C.               D.
                                                                                                             tunland. lass.
Åker.             E. 1. Medellmåttig starck gran och talljord,       13 28/56.
                          2. Starck graan och eenjord,                          12 40/56.
                          3. Medellmåttig starck gran och enjord,        15 20/56.
                      F. 4. Starck graan och eenjord,                          12 50/56.
                      G.     Biörck och talljord,                                      3 40/56.
                               Summan,                                                   58 10/56.
                              För bägge gårdarne,                                                21 3/4.         12 1/10.         12 1/10.        12 1/10.
                              Som årligen beräknas,                                             10 7/8.           6 1/20.           6 1/20.          6 1/10.
Stoor-                1. 2 3/7 tunland skönwald á 4 lass,                   9 5/7.
engen.           H. 2. 22 sijde och kerrwald á 2 3/4 lass,               60 1/2.
                          3. 11 tunland hårdwald á 1 1/2 lass,                21 1/2.
Linden.          J.      3 3/7 tunland sijdewald á 4,                         14 6/7.
Stoop myran. K.    6 tunland små starwald á 2,                        12.
Fittian.           L.     2 tunland hårdwald á 3 lass,                         6.
Wästerängen. M.   3 2/3 tunland hårdwald á 2 lass,                     7 1/3.
Skougzängen. N.   Finnes folio       ,                                          19.
                                      Summa                                             151.
                          Här af böör hwardera,                                                          56 5/8.        31 11/24.         31 11/24.          31 11/24.
Ehuruwähl att denne by är bohlby och hafwer nödtorfftig skoug och
muhlbete, lijkwähl för den twist som den hafwer med Prästegården om
råågångne torp och annat nu icke blifwin af mätt  förr än lagelig
sluut der utinnan skedt är, då den folio 5 skall wara att igen-
finna.
Fiskiet uthi innsiön Wammelen, skall och som ofwanföre mält noterat
blifwa. En lijten qwarn i hop med Eneby, et.

Enebyy.  A.  Fiäedingzman boställe hemman 1, förmedlat 1/4 dels der af.
              B. Skattehemman 1, desse hafwa tegskiffte med hwarandre af
                   lijka delar i alla lägenheeter.

                                                                                                                       A.                B.
                                                                                                             tunland. lass.  tunland. lass.
Åker i tegskifte.  C.     Medellmåttig starck gran och eenjord, 11 22/56.
                          D.     Medellmåttig starck gran och eenjord, 16.
                          E.     Jämbn flåt ahl och grannjord,                   1 30/56.
                                      General summan,                              28 52/56.
                                  Hwardera gårdens andehl,                                      14 26/56.           14 26/56.
Eenskylt.            F.     Jämbn flåt ahljord,                                                       40/56.
                          G.    Sammaledes,                                                                                       20/56.
                                  Sedan halfparten för träde är afdragit,                     15.                   14 46/56.
                                  Blifwer det åhrlige uthsäde behållit,                            7 33/56.             7 23/56.
                          H.    Kerr och sijdewald ihop, 14 19/56 á 3 lass, 43.
                           J.    Sammaledes 16 41/56 tunland á 3 lass,       50.
                                   Summan,                                                 93.
Af denne summa borde A fuller 46 1/2 lass bekomma,
men som till utjorden K för cronogården 6 lass
höö årligen afgår, hafwer han allenest således,                                                          40 1/2.            46 1/2.
Denne byy äger med skattegårdarne Julestad oskifftat skogz egor, till nöd-
torfftigt gårdfångh och wedbrand, sampt muhlbeete, men beklagar bemälte
skattebönder med sine årlige ökade intagor dem högeligen präjudiura. Kun-
nandes derföre nu intet blifwa afmätt förr än lagelig utslag sker och då
folio     , igen finnes. Fiskie och humblegård intet.
Qwarn af ett par stennar i hoop med Jurstad, går knapast med höst och wårwatn till
huusbehof. K ähr een utjord utsäde begge åren tillhopa 3 tunland och äng
6 lass, af cronogårdens andehl i onda och goda år lijka, är skatte.


(Karttext:)
Prästegårdz egor.
Giötterstad och Julstad egor taga emot.
Juurestad.
Quarn.
Stan1 wald.
Sten1 wald.
Eneby.
Julsta äng.
Staafs egor.


Mätt anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för starwald.