C11:17-8(Rubrik:)
Opp-unda häradt.  Wingåker sochn.


(Beskrivning:)
Skyllnääs. A. Skattehemman,                                 1, haffwer 7 stänger.
                B. Infanteri    hemman 1, förmedlat till 3/4, hafwer 7 stänger.
                C. Frälssehemman,                                 1, hafwer 7 1/2 stänger.

                                                                                                                        A.               B.               C.
                                                                                                                 Åker. Eng.    Åker. Eng.    Åker. Eng.
                                                                                                                 tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass.
Åker i tegskiffte. D.    Leera med mull,                                        7 26/56.
                                  Starck graan och biörckjord,                  12 26/56.
                                  Grund och starck gran och biörkjord,      2.
                          E.     Medellmåttig stark gran och biörkjord,    5.
                                  Starck graan och biörkjord,                    16 28/56.
                                  General summan, tunland,                      45 14/56.
                                  Hwardera gårdens dehl,                                          13 31/56.          13 31/56.         18 6/56.
Åker eenskijlt.    F.     Gran och biörckjord,                                                                         18/56.
                          G.    Gran och biörckjord,                                                                                                39/56.
                          H.    Sammaledes,                                                               24/56

                                  Hwardera gårdens summa,                                       14.                  13 50/56.         18 45/56.
                                  Enär halfparten för trädes gierde
                                  afdragen är, blifwer årligen utsäde,                             7.                     6 43/56.           9 45/112.
     Wästerengen.  J.     23 1/2 tunland sijde och hårdwall á 1 11/2,      34 1/2.
I tegskiffte. Fadderengen. K.    8 tunland sijde och lerrwall, á 3 lass, 24.
      Stoorengen.    L. 1. 9 1/2 tunland sijdewald, á 3 lass,                   28 1/2.
                              2. 43 tunland måsegången hårdwall med ekeskog á 1/2, 1 1/2.
                                  Summan på ängen i tegskiffte,                                 108 1/2.
                                  Hwardera gårdens dehl här af,                                             35 7/43.             35 7/43.               37 29/43.
Eenskijlte ängiar.   M. Sijdewald, 2 tunland á 1 lass,                                               2.
finnas folio            N. 3 1/7 tunland små starrwald á 1 lass,                                                               3 1/7.
afrijtade och anteknade. O. Sijdewald,                                                                                                                      5.
                            P. Sammaled sijdewald,                                                              6.
                            Q. Sijde och kerrwald,                                                                                                                  5.
                            R. 3 5/7 tunneland á 1 3/4 lass sijdwald,                                                                6 1/2.
                            S. Sijde och kerrwald i hop,                                                                                                          9.
                                Summa på åker och äng, hwareffter
                                bör skattläggias till hemman och ränta,                          7.      43 7/43. 6 43/56. 44 5/7.  9 45/112.  56 29/43.
Denne byy är bolby, men afgärda hemman, dess skoug mästedelen uth-
huggit och bästa muhlbetet instängd, hwilket superficial cartan
folio 33 warder utwijsandes, bysens hagar äre af fölliande beskaffen-
heet som och på bemälte folio igenfinnas, nembligen.
                        T.     En öh i Hwijrn belägin af bärg och moomarck, hö-
                                re alle 3 gårdarne till.
                        U.    Denne hage af ahl, gran och biörckskog och godt bete,           A.
                        X.    Hage af sijdewald små biörckskoug, lyder till                          C.
                        Y.    Stenmarck en dehl, men ahl och granwald mäst, af
                               små timberskough sampt fångskoug och godt beete,                 B.
                         Z.   Består af ahl och graan wald, skönt beete, till                           C.           
                         I.    Af små gran wijde och biörkskog, godt bete, lyder till               A.
                         II.   Af steenmarck små buskskoug, lijtet beete uthi, lyder till           C.
                         III.  Af steen och moomarck, små skog af gran och biörk, lyder till  B.
Fiskie.                      Uthi Hwijrn med katzor och näth, sampt winter noth-
                                drächt både i Hwijrn och Kolsnarn nödtorfftigt.
Humblegård.             Till cronohemmanet 150 stänger.


(Karttext:)
Stenig marck och biörckskoug.
Hage.
Gräs wald.
Hwijren lacus.
Skyllnääs.
Skyllnäs wijken.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.