C11:20(Rubrik:)
Malm och Wingåker sochnar.


(Beskrivning:)
Laggarhult.   Crononohemman 1/8, ähr opgifwit af högwälborne herr Jacob
                    Flemings arfwingar för oköpte räntors ehrsättiande.

                                                                                                             Åker.   Eng.
                                                                                                          tunland.   lass.
                    A. Ahl och talljord,                                            1 8/56.
                    B. Samma slagz jordemåhn,                                  49/56.
                        Summan,                                                       2 1/56.
                        Half parten här af berächnas årligen,                           1 1/112.
                    C. Biörck hårdwald, 8 tunland á 1 1/4 lass,                                   10.
                    D. En stenig hage af små tall och löfskough och moowald.
                         Detta hemman är belägit på Tibble egor uthi Stora
                         Malm sochn hwärest är god skoug och mulbeet, elliest
                         hafwer och detta hemma i dess eng en wacker löfskougz
                         backa och till weed, etc.
                         Fiskie och humblegård intet.

Dahl.                 Cronohemman 1, förmedlat till 1/2, ähr infanterie
                         officerare booställe, består af fölljande egor.
                    B. Ahl biörck och talljord, sampt
                         en dehl bara öhr och sandjord,
                    C. Sandmylla med öhr och moojord,
                         Summan på begge gärden,                            7 46/56.
                         Halfparten beräcknas årligen,                                     3 52/56.
                         1. Kerr och starrwald, 24 á 1 1/2,                36.
Ny engen.     D. 2. Hårdwald, sijde och steenwald,
                         19 tunland á 1 2/3 lass,                                31 2/3.
Stoor ängen. E. Sonn hårdwald, skattas för,                        18.
                                                                                                                        85 2/3.
Detta hemman är bolby och hafwer sin egen enskijlte skough
af ahl, biörck, gran och furu, både till boskapz föda och huss
bygnat, på hwilken skal cartan finnas folio     .
                    F. Denne hage består af ahl, gran, biör och tall skogh,
                        doch på somblige ställen af rögd, der i är och tämmelig
                        godt bete. Item i samma hag är ett kerr som
                        består af biörck och wijde skough och kan rödias till eng.
                        Humblegård finnes till 100 stänger.
                        Fiskie i siöön Open föga till räcknades.

Mätt anno 1689
E. Agner.