C11:22(Rubrik:)
Wingåker sochn.


(Beskrivning:)
Kiesätter.  A. Rusthåld 1, förmedlat till 1/2, hafwer 1 stångh.
                 B. Skattehemman augment på rusthåld 1, hafwer 2 stänger.
                 C. Skattehemman rusthåld 1, hafwer 2 stänger.
Utih åker och eng der den tegskiffte hafwa. Elliest hafwa den ängier,
hagar och skoug afskild. Och warder desse senare twenne skatte-
gårdernes egor icke wijdare annoterade än hwad den i tegskiffte
med cronogården hafwa. Warandes altså nu som föllier.

                                                                                                       A.                  B.                 C.
                                                                                                 Åker. Eng.     Åker. Eng.     Åker. Eng.
                                                                                             tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass.
                   D. Swartmylla och ahljord,         14.
                        En och graanjord 3 11/56, sand-
                        mylla med öhr och gruus
                        5 tunneland, gör tillhopa,                       22 15/56.
                    E. Sandmylla med öhr,                 2 14/56.
                        Lermylla mz små klapper sten, 4 21/56.
                        Swartmyll och leermylla,        15 41/56.
                        Blifwer tillhopa,                                    22 20/56.
                        General summan,                                 44 35/56.
                        Hwardera gården andehl,                                     8 52/56.         17 47/56.       17 47/56.
                    F. Ahl och lättjord,                                        22/56.
                    G. Samma slagz åkermåhn,                            33/56.  1 6/56.
Siööhagen.  H. 11 1/2 tunland kerrwald á 3 1/2 lass,      40 1/4.
Wästerängen. J. 43 tunland á 1 lass tufwig hårdwald,   43.
                                                          Summan,            83 1/4.
                        Här af böör hwardera gården,                                       16 3/5.            33 1/5.          33 1/5.
                   K. Måsegången hårdwald,
                        19 6/7 tunneland á 1 lass,                      19 6/7.
 Stå folio12  L. 4 1/2 tunland sijdewald á 1/2 lass,           2 1/4.
anteknade.   M. 6 tunland sijdewald nyröya 1 lass,        6.                     28 3/28.
                         Summa på cronogårdens utsäde                       10 2/56.
                         Half parten här af usåås1
                         hwar år då träde år afräknat är,
                         blifwer altså summa af åker och äng.
                         Nämbligen på cronogården,                              5 1/52.  44 19/28.
Skougen och muhlbeten sampt den hagar och ängar
afrijtning icke kunnat införde blifwa, finnas folio 23
på en särdeles afrijtningh tydeligare annoterade och be-
skrefne.
Fiskie i Kolsnaren medellmåttigt godt med katzor och
winter noot.  Humblegård wed pass 300 stänger.


_____________
1Fel för utsåås.