C11:24(Rubrik:)
Wingåker soken.


   Beskrifningh på superficial cartan af Kesätters egor.

   Emedan ryttmestaren wälborne herr Styttenhielm som rustar
   för cronogården med skattebönderne i samma by om hagar,
   skoug och muhlbeete+ , 1687 monde träffat1 hafwa att linien fins
   emellan / som skedt är / uthqwista låta och här effter sedan åth
   saklöso hwar sin dehl effter behag, häfda och cultivera och der i
   genom all opwuxin twist ophäfwa wehlat, så hafwer och under-
   teknat, en sådan deelningh consenterat så wijda cronogården
   befinnes i alla motto, öfwer och icke under sin proportion
   bekommit och ty onödigt finner skattegårdarnes om egor
   i detta måhl, widare ähn med hemmanens bookstäfwer utminska
   och allenast effter undfångne ordre wed ransak och beskrif-
   ningen af cronogårdens egentlige egors beskaffenheet förblif-
   wa. Hwilka som föllier annoterade finnas.

   Kiesätter by.   A. Cronohemmanet           1/2.
                         B. Skattegården                  1.  Desse gårdars tillhörige
                         C. Skattegården den andra, 1.  egor äre med B. C teknade.


K.  Desse engiar finnes beskrefne folio 22 och höra enskijlt till
L.  cronogården.
M.
6. Koohagen består af ahl, gran och biörckskoug, mäste
   delen sijdewald och godt beete, kan och rödias till eng.
4. Består af berg och steenig marck mästedelen och af
   små löfskogh, bete der uthi magert och tort.
5. Denne hage af sijdewald och skönt beet, skougen
   afrögd kan med tijden excoleras till engh.
A. Denne skoug består af godt timber, furu och graan
   och lyder till cronogården A.
B. C. Hörer skattegårderna till, består en dehl af små
   furutimber skoug, men störste delen löfskoug och be-
   tesmarck.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.

_______________
+< >n förlijkning.
1Fel för trättat?