C11:31-2(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Leerbo sochn.


                            Notularum explicatio.

Toleta by.  A.  Infanteri officerares booställ 1, förmedlat 1/2, hafwer  3.
                 B.  Skattehemman                      1, hafwer                       5.
                 C.  Frälssehemman                     1, hafwer 4 stenger.
                  Derest desse hafwa tegskiffte, så deles effter ofwanskrefne
                  stånge tahl men hwarest den enskijlte ägor hafwa,
                  worder allenast cronogårdens andel annoterat.

                   D.  1. Sänck och starck gran och biörckjord,     9 4/56.              A.                      B.                      C.
                         2. Swartmylla heller ahljord,                         2 46/56.      Åker. Eng.         Åker. Eng.          Åker. Eng.
                         3. Starck graan och biörckjord,                    3 23/56. tunland. lass.     tunland. lass.      tunland. lass.
                         4. Sandmylla 1 och miölsand 11/56,               1 11/56.
                         5. Swartmylla,                                              2 51/56.
                         5. Diup graan och biörckjord,                         40/56.
                         6. Swartmylla med klappersteen,                  2 24/56.
                   E.  7. Medellmåttig starck gran och biörckjord,  4 54/56.
                         8. Mycket starck graan och biörckjord,        7 20/56.
                         9. Grund biörck leerjord,                                 28/56.
Nyopgiorde.    10. Sand, ör och moojord,                             2.
                       11. Starck biörckjord,                                       49/56.
                       12. Diup biörck och graanjord,                          8/56.
                       13. Biörckjord med små steenööhr,                2 34/56.
Nygiord åker.  14. Starck biörck och graanjord,                       8/56.
                             Summan på begge gärden i tegskiffte,     43 17/56.
                             Hwardera gårdens anpart,                                   10 48/56.           18 4/56.            14 21/56.   á 5 korn.
Eenskijlt.     F.       Biörck och graanjord,                                              48/56.
                             Summa på cronogårdens åkrar 11 tunland 32 kappland.
                             Sedan träädet afdragit är blifwer årligen,               5 44/56.
Hem ängen. G.  1. 7 tunneland hårdwald á 2 lass,               14.
                         2. 7 tunland kerrwald á 3 lass,                  21.
Trätkerret    H.      4 5/7 tunland hård och sijdewald á 1 1/2 lass.
folio 36.                Summa på engen i tegskiffte,                  42.
                             Här af böör hwardera gården,                                          11.                  17 1/2.              13 1/2.
Desse finnas      J.  3 3/7 tunneland á 2 lass kerrwald,            6 6/7.
igen på ofwan   K. 5 2/7 tunland sijdewald á 2 lass,            10 4/7.
stående             L. 3 tunland sijde och kerrwald á 2 lass,     6.
folio 36.                                                                                                        23 3/7.
                             Summa på cronogårdens åker och eng,                 5 44/56. 34 3/7.                                     22.  Enskijlt  N. P.
                             Cronogårdens hagar.                                                                                                                 engen
                     M.   Kalfhagen sijdewald och af godt beete.
Besee folio 36. N. Stenig marck af små biörck och tallskough, lijtet bete.
                        O. Hage af stenig marck små tall och löfskough.
                             Desse hemman äre bolby och hafwer sine egne af
                             stafwada egor, doch fins emellan oskifftat skoug
                             till nödtorfftigt fång och wedbrandh som och något
                             lijtet timber, mulbete åfwan lijka på uth-            
                             marcken beskoda här om folio   .
                             Fisket i Tollgaren nödtorfftigt.
                             Humblegård wed 200 stänger.
Anlangande crono utjorden i denne by effter jordebookens innehåld skall finnas, förmena
åborne nära hemmanet Påhlsnäs, på desse egor belägne, hwilket lembnes till laga utslag.


(Karttext:)
Hage.
Skyrmåsen.
Hage.
Måse.
Soldatstuga.
Soldatstuga.
Hagar.
Hage.
Hagar.
Toletaby.
Måse.
Grääs wald.
Haga.
Hage.
Starrwall.
Engh.
Tolgaren lacus.
Hårdwald.
Talludden.
Öhn.


Mätte 1686 af
Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.