C11:35(Rubrik:)
Oppunda härad.


                Notularum explicatio.

Toleta byy.  A.  Cronohemman     1/2.
                   B.  Skattehemman      1.
                   C.  Frälsehemman     1.
                   Afgärda hemman på Toleta egor.
Götebol,      skattehemman.
Graanääs,    frälssehemman.
Påhlsnääs,   frälsehemman         1/4, förmenes wara en uthjord.
                   Oskattlagda torp.
Skyrstugan,  på frälsegårdens dehl, hafwer 2 små täppor men
                    ingen engh. Böör uthrijfwas.
Soldatstugur 2, den ena hörer skattegården och den andra frälsegård<en>
                    till, äre opbygde i deras hagar.


                  Notularum explicatio.

Bilsbohl cronohemman 1, förmedlat till 1/2, består af dess lägenheeter.

            A.  Gran och talljord medellmåttig starck,  4 21/56.         Åker.  Eng.
            B.  Samma slagz jordemån,                        4 22/56.      tunland.  lass.
                 Summa på hela åkren är,                       8 43/56.
                 Hwart dera åhretz utsäde,                                      4 43/112.
            C.  Sijdewald och små starr ibland,          12.
            D.  Samma slagz wald,                              3.
            E.  Lijkaledes,                                           3.                             18.
Hagar.  F.  Små gran och biörck skoug stenig marck och medellmottigt bete.
            G.  Stenigh marck och något beete uthi.
Detta hemman är afgärda på sätegården Öknas ägor, niuter der knapp
fång skoug och medellmåttigt muhlbeete.
Fiskie uthi Tolgaren lijtet.
Humblegård wed 50 stängers landh.
Sågqwarn går med höst och wår wattn lijtet.


(Karttext:)
Såg.