C11:37-8(Rubrik:)
Oppunda haradh1.  Leerboo sochn.


(Beskrivning:)
Nafstad.   A.  Augment på rusthåld 1, förmedlat till 1/2, hafwer 3 stänger.
                B.  Frälsehemman          1, hafwer                           5 stänger.
                     Effter detta stånge tahl tegskiffte och ellest2 en-
                     skylt, som nedanföre förmält warder.

    C.    Graan och lenjord,                                  18 28/56.             A.                      B.
    D.    Samma slagz jordemån,                           13 30/56.      Åker.   Eng.      Åker.  Eng.
           Summa på åkren i tegskiffte,                     32 2/56.     tunland. lass.   tunland. lass.
           Här af böör hwardera gården,                                   12 1/112.           20 3/112.
    E.    Medellmåttig starck granjord,                        28/56.
    F.    Biörck, tall och ahljordh,                            1 16/56.
    G.    Biörck och talljord,                                       30/56
                                                                                             2 18/56.
            Summa på hela denne gårdens åker,        14 37/112.
            Sedan trädet som half parten
            hwart åhr blifwer afdragit, blifwer årligen,  7 37/224.
       H. Består af hårdwald och sijdewald
            som är calculerat att draga,           100.
            Hwardera gården andel här af,                                               37 1/2.                62 1/2.
    J.    Hage af sijde och måsewald, tämmelig godt beete
    K.    Bergachtig hage med tall, ahl och biörk skough och
            der ibland små betes droger. Frälsegårdens hage
            mindre, doch af bättre beete, lyda till A.
Denne by är bohlby och hafwer tillförende haft oskifftat marck,
hwilken anno 1686 jempte täppor och hagar af undertechnat
uti militia auditeurens närwaru blef delt och åtskild, att hwar
här effter må kunna sitt åt sakföso häffda och cultivera.
Ähr altså nu cronogårdens anpart litter L, men frälsegårdens
det öfrige.
Fiskie uti Wijksiön och Järwillen som och i åhrr nödtorfftigt.
Humblegårdh 100 stänger, åboen beklagar wara swag humblegårdz
jord.
Frälsegårdens enskijlte egor warder noterat med B.


(Karttext:)
Prästegårdz egor.
Prästegården.
Quarn.
Hage.
Öster Wägredz egor.
Hårdwald.
Wijks egor på denne sijdan.
Sijdewald öfwer alt.
Nafstadh.
Hage.
Sijde wald.
Iärwillen.
Slättor.
Små timber och fångskough, små granskoug god betesmarck.
Byestads egor gräntza här intill.
Wijksiöön.
Slått.
Mäst slät hårdwall.
Bergnääs.


Mätt anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för häradh.
2Fel för elliest.