C11:40(Rubrik:)
Wingåker sohcen1.


           Notarum explicatio.

Lundh.  Rusthåld 1, förmedlat till 1/2, består af fölliande egor.


                     B.    Medellmåttig starck gran och enjord,                         6 28/56.      Åker.  Eng.
                     C.    Starck gran och eenjordh,                                         6 30/56.  tunland.  lass.
                             Summa på bägge gärderne,                                     13 2/56.
                             Half parten beräknas årligen,                                                  6 29/56.
<  >erängen.  D.    17 tunneland hårdwald á 1 lass, 1/4 med Malmberg,  4.
<  >ttuängen. E.    56 tunneland kerrwald á 2 1/4 lass
                             med Mallmberg, hwar fierde stång är                      31 1/2.
                                                                                                                                         35 1/2.
          Detta hemman är bolby och hafwer oskifftat skoug med Malm-
                             berg till hwar fierde aln, aff nödtorfftig skoug och
                             muhlbete, men rusthållaren beklagar denne by
                             Malmbärgh, allt för myckna integar göra, att
                             således bästa muhlbete till åker, eng och hagar
                             snart instängd och excolerat blifwer så frampt
                             en laga correction heller delning derutinnan icke
                             skeer.
Fiskie.                   Till denne by slätt intet.

______________
1Fel för sochen.