C11:41-2(Rubrik:)
Oppunda härad.  Wingåker sochn.


                       Notarum explicatio.

Swartorp.  A.  Cronohemman 1, förmedlat till 3/4.        Öfwersten
                 B.  Cronoheman    1, förmedlat till 3/4.  }    wälborne herr.
                 Herr Carl Gyllenpistol updrager desse hemman i byte
                 mot Abotnäs i Flooda sochn, men behåller sielf räntan i
                 lijfztijden.

                                                                                                                A.                   B.
                C.      Sandmylla med öhr och klappersteen,          8 12/56.   Åker.   Eng.    Åker.   Eng.
                D. 1.  Samma slagz jordemåhn af ahl och talljord,  3 18/56.
                     2.  Sandmylla och miöhlsand,                            5 7/56.
                E.       Sammaledes,                                                  22/56.
                          Heela åkrens summa ähr alles,                   17 3/56.
                          Hwardera gårdens uthsäde här af är årligen,               4 15/56.           4 15/56.
                F. 3.  9 tunland hårdwald á 2 lass,                      18.
                    4.  2 tunland hårdwald á 2 lass,                        6.
                    5.  10 tunland kerrwald á 1 3/4 lass,                17 1/2.
                     6.  4 tunland kerrwald á 2 lass,                        8.
Igelängen. G. 7.  6 1/2 tunland kerrwald á 2 1/2 lass,            16 1/2.
                          Summa på engier i tegskiffte,                     66.
                          Här af böör hwardera gården,                                               33.                  33.
Näset.      H.      Hårdwalld och sijdewald,                                                        3 1/2.
                 J.      2 1/4 tunland sijdewald á 2 lass,                                                                     4 1/2.
                K.     Hagen twåtlera 1 1/2 lass,                                                         3.
                L.     Stenig hårdwald,                                                                                              4.
                M.    Nyrögd eng kerrwald,                                                              2.
                         Summa på åker och eng till hwardera gården,              4 15/56. 41 1/2. 4 15/56. 41 1/2.
Skoug och muhlbete står på cartan här ofwanföre. Fiske lijtet. Humblegård tillhopa 800 stänger.


(Karttext sid 41:)
Moowald hage.
Igellsiön.
Moo marck.
Hage.
Stenig hårdwald.
Hage.
Steenmarck.
Swarttorp.
Steenmarck och löfskoug.
Steenmarck.
Måse af biörck och tallskoug.
Kerr.
Biorck1 leermarck oduglig.
Steenbackar.
Pårsmåse af små.
Hiälltorpsiön.


Mätte 1688
af Erich Agner.


Wid chartans revider<  >
befans åkren.
Litter C = 8 tunnor 39 kannor.
Litter D = 9 tunnor 36.
Eng, litter G = 7.       7.
Litter J =  3.
Widare är ey at påminna.


(Karttext sid 42:)
Igelsiön.
Hiälltorp egor möta.
Asker sochn.
På Swartorp egor.
Lagmansbäcken.
Hiälltorp.
Steenmarck af små löf och fångskough betesmarck ibland.
Hogsiöö gårdz egor gräntza här intill.
Swarttorp.
God fång skough.
Hielltorp siöön.
Måse.
Landz egor taga wed.
Johlbroon.


(Under skalan:)
Scalan är alnar.


(Under ramen:)
Reviderad och approberad anno 1736
observerad vidimerad

______________
1Fel för biörck.