C11:43(Rubrik:)
Oppunda härad, Wingåker sochn.


             Notularum explicatio.

Stubbetorp.  Cronohemman 1, updrages konglig mayt och cronan i byte
                    emot Barcksätters sätegård och består af desse lägen-
                    heeter.
                                                                                                                  Åker.  Engh.
   A. 1.  Ahl och talljord,                                                         5 10/56.     tunland.  lass.
        2.  Igenlagd åker.                                                            1 10/56.
   B.      Samma slagz åkermåhn,                                              6 20/56.
             Summa på hela åkeren,                                             12 40/56.
             Sedan här af för trädet hälften afdragit,
             blifwer det åhrlige utsäde, nembligen,                                        6 20/56.
   C.      Hårdwald och sijdewald 4 11/14 tunland á 2 1/2 lass,  13.
   D. 3.  9 6/7 tunland kerrwald á 2 1/2 lass,                            24 9/14.
        4.  7 2/7 tunland hårdwald á 1/2 lass,                                3 9/14.
             Summa på engierna,                                                                                   41 2/7.
   E.       Betes hagar af steenmarck, ahl och graan skough,
             medellmåttigt beete der uthi till ängar opgifwas.
Detta hemman är afgerda på Bonnerå häfd, hafwandes nötorfftig
fång och weedskough, men timber mycket lijtet.
Fiskie uthi Boda åhn och Hwijrn nödtorfftigt winter och sommar.
Humblegård 100 stänger. Elliest oklandrade egor in-
om hank och stöör.


(Karttext:)
Glophälla hägna möter.
Steenmarck af små biorck1 och gran skoug.
Hwiren lacus.
Stubbetorp.
Utmarcken gräntzar här emot.
Boda hägnar här intill.

_________________
1Fel för biörck.