C11:46(Rubrik:)
Oppunda härad, Betna sochn.


                    Notarum explicatio.

Bettna by cronohemman
och rustehåld 1, men förmedlat
till 1/2 hemman för dess ringa
engebohl skuld, består af fölliande
lägenheeter. Nembligen.
                                                                                                Åker.  Eng.
                                                                                            tunland.  lass.
A.  Lätt tall och graanjord,                 8.
B.  1. Starck gran och enjord,           3 36/56.
      2. Lätt tall och granjord,             4 45/56.
      Hela uthsädes summa,               16 25/56.
      Dett åhrlige utsäde,                                     8 25/112.
C.  11 tunland kerrwald mästede-
      len och lijtet hårdwald,               16 1/2.
D.  Hårdwald 9 13/14 tunland á  ,     14 25/28.
Q.  Hwar fierde stångh
      med A. C. E. folio och
      Kongzbacka,                               2 9/10.
                                                                                        34 2/7.
E.  Hage af en dehl moomarck med
     små timber skough, magert bete.
F.  Består af små graan skough och
     der i medellmåttigt muhlbeete
Detta hemman med Löta by, Kongzbacka
och Prästegården Siöölunda äre bohlby,
niuter ty proportionaliter der lägen-
heeter på utmarcken som folio wijste.
H.  Swänstorp oskattlagd, dess egor
      warder noterat med Q och lyder
      till.
G.  Ähr klåckare heller sochne stugu,
     cappellan af byn hafwer desse
     täppor bekommit, att bruka.  NB.
J.  Sandmylla,                                  42.
K.  Sammaledes,                             45.
     Hela summan,                               1 31/56.
     Det årlige utsäde,                                           87/112.
L.  Denne intaga är åker, hörer Prä-
     stegården heller kyrckian till.
     Aspegården hörer till Prästegården,
     dess lägenheter noteras med M.
     Fiskie och humblegård intet.


(Karttext:)
Igellpotten.
Små timberskoug.
Bettna byy.
Swänstorp.
Frugården.
Aspegården.
Kyrkian.
Folio.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.