C11:47-8(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Bettna sochn.


Superficial carta uppå Lötha och dee andra i samma bolbys rättig-
heet intresserade hemmans oskifftade skougz egor sampt en kort doch
richtigh antekningh öfwer alle på bemelte egor belägne hemman
och oskattlagda torpare sampt dee intagor som een heller
annan af bolbyarne hafwa och i sielfwa hemmanens afrijtningar
för mengell af rum icke kunnat infördt blifwa, etc.


              Notularum explicatio.

Lotaby.    A.  Rusthåld         1/2.
                B.  Frälsehemman  1.
                C.  Rusthåld,          2.       Desse hemman
                D.  Rusthåld          1/2.      äre alle lijka.
                E.  Rusthåld          1/2.
Betnaby.        Rusthåld          1/2.
Kongsbacka. Rusthåld           1/2.
Ryggelösa.     Rusthåld           1


Siöölunda hemman 1,         Rådanda i skoug och marck, men
eller Bettna.                        Ryggelösa effter lagmans rätts-
Prestegård.                         dom, först anno 1690 bolbys
                                           rättigheeten sig i klädt.
                                    Afgerda hemman på desze egor.
Ströökerr.   1/8,  lijfztijdz donation.
Brogetorp   1/4,  augment på
Löftorp       1/8,  donation.
Källtorp      1/8,  frälssehemman, ligger en dehl på desse
                          egor.
Hult            1/4,  fördels hemman för
Oskattlagda.      Buskstugan, byn underlagd folio  .
                         Aspgården lyder till Siölunda.
                         Clemmetztorp lyder till            , heter och Swenstorp.
                         Smedztorp frälse, klandras af cronogårdarne
                         Yngersdahl, Prästegårdens heller Siölundas.
                         Lillehult underlagt byn, folio.


(Karttext:)
Brogetorp.
Åhlspånga egor.
Ryggelösa.
Långhalsen lacus.
Ströökerr.
Brunstad egor.
Igellpotten.
Fougelsunds egor gräntsa här emoth.
Buskstugan.
Hagebyy egor möta.
Moomarck af små tall och graan skough.
Löftorp.
Yngersdahl.
Clemetstorp heller Swenstorp.
Denne hage häfdas till Dalby.
Små gran och ahlskough.
Aspgården.
Aspegårdens hage.
Kielltorp.
Yngiarn.
Betna by.
Fruugården.
God betesmarck.
Bettna kyrckia, folio 23.
Smestorp.
Graan, ahl och tall skoug, god beetesmarck.
Löta by.
Bettna åå.
Kerr.
Halla socken.
Skenala egor här in till.
Leena egor.
Betes marck.
Kongsbacka.
Kongsbacka siön.
Åkra egor.
Hult.
Siölunda.
Små tallskoug.
Lillehult.
Meskiarn lacus.
Hwalstad egor taga emoth.


Mätt anno 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.