C11:49(Rubrik:)
Oppunda häradh.


(Beskrivning:)                                                                                             A.                     B.                  C.                 D.                  E
                  F.    Graan och eenjord,                                   22 36/56.     Åker. Eng.      Åker. Eng.      Åker. Eng.     Åker. Eng.      Åker. Eng
                  G.    Samma slagz jordemån,                            22 29/56.  tunland. lass.  tunland. lass.  tunland. lass.  tunland. lass.  tunland. lass.
                          Summa på begge gärden,
                          Här af ähr hwardera gårdens part,                           15 9/56.           15 9/56.          15 9/56.
                  H.    Graan och eenjord, diup och bärand,        15.
                  K.    Starck graan och eenjord,                          8 32/56.
                   J.    Graan och eenjord, lagom starck,               9.
                          Alla 3 gärdens summa,                             32 32/56.
                          Hwardera gårdens andehl,                                                                                                          16 16/56.          16 16/56.
Lilla Hult.       5. Åker af biörck och talljordh,                                         19/56.             19/56.              19/56.
folio.           M.   Graan och eenjord,                                                                         1 30/56.
Buskstugan, R.    20/56 tunland här i hafwer Betna by hälften,                                                                                                           10/56.
folio.           S.    Biörck och talljord,                                                                                                                          21/56.
                   T.    Een täppa för sig sielf,                                                                                             20/56.
                          Summa på hwardera gårdens åker i bägge gärden,   15 28/56.         17 2/56.          15 44/56.            16 37/56.         16 26/56.
                          Blifwer fördenskulld årlige utsäde således,                  7 42/56.           8 29/56.          7 52/56.               8 37/112.         8 13/56.
Oxängen.    I. 1. 33 tunland kerr och sijdewald á 1 1/2 lass. 49 1/2.
Korsseng.  II.     37 tunland hårdwald och sijdewald i hop á 1 3/4
                          lass, gör 64 3/4 lass, blifwer i behålld sedan
                          Fruggårdens part är afdragen, nembligen 2 3/4 lass, 62.
Lillängen.  III. 1  Kerrwald 6 5/7 tunland á 2 1/2 lass,                     16 11/14.
                      2. Sijdewald 4 3/7 tunland á 1 1/2 lass,                      6 6/7.
                      3. Hårdwald 15 tunland á 2 lass,                            30.
Folio 23.  L.       Hårdwald 5/7 tunland á 2 lass,                              1 3/7.
                          Summa på engiar i tegskiffte,                              117.
                          Här af är hwardera gårdens part,                                          23 2/5.            23 2/5.            23 2/5.              23 2/5.             23 2/5.
                IV.     9 6/7 tunland á 2 las, 19 5/7 lass, fördelas till,                           6 4/7.              6 4/7.              6 4/7.
 folio 22.   V      3 tunland måse och sijdewald á 1 lass,                                   1.                   1.                  1.
                VI.    3 5/7 tunland kerrwald á 2 1/2 lass, är 9 5/7 lass,                                                                                          4 11/14.             4 11/14.
               VII.    1 3/7 tunland sijdewald á 1 1/2 lass,                                                               2 1/7.
                 N.    1 1/14 tunland sijdewald á 2 las,                                                                    2 1/7.
Folio 26.   O.    3 3/14 tunland sijdewald á 1 1/2 las,                                                                                                            5.
                 P.     Sijdewald,                                                                                                                                                                         1 1/2.
Folio 26.   Q.    4 6/7 tunland sijdewald á 3 lass, 14 las, här i
                         hafwer A. C. E. Betna by och Kongzbacka
                         tegskiffe och altså, nu här allenast,                                           2 9/10.                                  2 9/10.                                      2 9/10.
Oxmåsen.  Y.    Summa både på åker och engh som årligen häfdas,  7 42/56.  34.      8 29/56. 35 1/4. 7 52/56. 34.    8 33/112.  33.    8 13/56.  32.
                        Hörer hela byyn till brukas till betes hage.
Folio 22.   U.   Hage af små kerrwald som och små tallskough.  }  äre af medellmåttigt
                 X.   Små tallskoug moowald mästedelen.                  } bete, lyda till          A.
                 Z.   Små tall och graan skough, något beete, lyder till gården                      B.
Folio 24. VIII. Hage af graan, tall och all skoug, godt beete, hörer till                         C.
                IX.  Små graan, ahl och tallskough, medellmåtigt beete                               D.
                 X.  Små tall timber skough mestedelen moowald, denne hage till                E.

Denne byy med Kongzbacka, Betna by, Siölanda heller Prästegården och
skattehemmanet Ryggelösa som 1689 bolbys rätt till dömbt är, äre
samptliga innom en råågång belägne, hafwandes oskifftat skoug och mulbete
som wijser folio 24. Hafwer och skönt fiskie i Betna åå, Yngiar och Mäskiärn etc.
Desse hemman hafwa inga humblegårdar.
Smedstorp ett oskattlagd frälsetorp hafwer åker uti den ena täppan 35 och den andre
                        32 kanneland, ingen äng. Cronogårdarna för mena och på ståå
                        att dett dem emellan måtte komma tilldelningz.
Frugården,       folio       och      annoterat häfdas under sätegården Åkeröön <  >
                       en uthjordh hwars åkrar finnes gula illuminerade till 1/2 tunnel<and>
                       hwart dera åretz utsäde, item eng II noterat wed 2 3/4 lass, kland<ras>
                       af bolbyn som een orättmätig häfd och possession.