C11:51(Rubrik:)
Oppunda häradh,  Bettna sochn.


 Notularum explicatio.

Kongsbacka cronohemman 1, förmed-
lat till 1/2 rusthåld, för dettz att dett
är inbygt hafwer knapp äng och intet
fiskie mera än i den lilla siön för sin
gård, beståendes af fölliande egor.

                                                                              Åker.  Eng
A.  Starck graan och enjord,                 8 30/56.
B.  Sammaledes,                                   8 55/56.
     Buskstug, tillhopa med E,
     Folio        ,                                          10/56.
     Summa på all åkeren,                      17 39/56.    8 95/112.
     Dett årlige uthsäde beräknas.
C.  Sijdewald 2 1/2 tunland á 3 1/2 lass,    8 3/4.
D.  1 kerrwald 19 tunland á 1 1/4 lass,   23 3/4.
E.  Hårdwald 3 1/7 tunland á 2 lass,         6 2/7.
Q.  Folio     ,                                           2 9/10.   
                                                                                           42 1/5.
      Summa på engierna.
XII. Hage af graan och sma1 tallskoug
Om skoug och mulbete befans folio     ,
Fiske lijtet i Kongzbacka siön, borde
hafwa med Löta i Betna åå, hwarest
är ett hehl godt fiskierije, men nekas
åboon der att ijdka som dee andre.
Humblegård ingen.


      Brogetor3 1/4 augment.                               Åker.  Eng.
      På      vide folio 48.                              tunland.  lass.
      Hafwer fölliande lägenheeter.
A.  Tall och biörckjord,                 4.
B.  Samma slagz åkermån,             3 21/56.
      Summa på hela åkren,             7 21/56.
      Halfparten beräknas årligen,                 3 77/112.
C.  Stenmmarck och löfskough,
      mäst öfwer alt slätt som slås ör,                           6.
D.  Hage af stenig marck.
      Om skoug och mulbete besee folio 48.
      Fiskie och humblegård intet.(Karttext:)
Sijdewall.
Hårdwall.
Buskstugan.
Kongsbacka.
Kongsback siön.
Eng, warit förr till Brogetorp.
Brogetorp.
Stenig marck.
Gran och biorkskog2.


________________
1Fel för små.
2Fel för biörkskog.
3Fel för Brogetorp.