C11:52(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Leerboo sochn.


         Notularum explicatio.

Heebytorp infanteri hemman 1/2, förmedlat till 1/4, består af nedanskrefne lägenheter.

                                                                                                  Åker.  Engh.
                                                                                               tunland.  lass.
    A.    Flåthlera och biörckjord,                                5 22/56.
    B.    Medellmåttig starck biörckjordh,                    4 32/56.
           Hela uthsädes summa,                                   10 5/56.
           Halfparten är dett årligen häfdas                                    5 5/112.
    C.   Kerrwald,                                                      16.
    D.   Sijde och måsegången hårdwald,                      6.                           22.
    E.    Stenig marck af biörck, graan och små tallskough.
Detta hemman niuter på Heeby ägor dess afgärda rätt, men bolbyn häfdar alle
gärdzell och wedskoug, men timber intet, snäfwer och magert mulbete.
Humblegård 40 stänger.  Fiskie allz intet.
Steenstorp, infanteri hemman 1/4, förmedlat till 1/8, hafwer när skrefne lägenheeter.
    A.   Biörckleerjord,                                                1 4/56.
    B.   Samma slagz jordemån,                                   1 12/56.
          Summa på hela åkren,                                      2 16/56.
          Halfparten här af är det årlige uthsädet,                          1 4/56.
    C.   Sijdewald med måse, kan räknas för,                                              6.
Detta hemman är afgärda på sähtegårdens Öknas ägor, niuter der nödtorfftig skoug och beete.
Lijten stenig hage liter D.  Fiskie och humblegård intet.


(Karttext:)
Steenstorp.
Steenstorp.
Sidewall.
Baka.

Prästegårds egor.
Heeby in-tagor möta.
Heebytorp.
Wijks egor möta.
Utmarck.