C11:53-4(Rubrik:)
Oppunda häradh.    Bettna sochn.


             Notularum explicatio.

Stoor tweeta skattehemman 1 1/4, på den hela gården är jordägande rätten
såld af högwälborne fru Maria Cartzell till en träägårdzmestare, hwil-
kens arfwinge hemmanet nu åboor, men af den ena fierdedelen hafwer
skatten till cronan altijd warit förbehållen, salig landzhöfdingen hög-
wälborne herr Jacob Flemings arfwingar hafwa den hela skattegården gif-
wit i ersättning för oköpte räntorne som med den in begreper
1/4 af fölliande lägenheeter beståår.
                                                                                                   Åker.   Engh.
A.    Ahl och talljord,                                                  7 30/56.   tunland.   lass.
B.    Samma slagz jordeman1,                                     8 20/56.
       Summan på hela åkren,                                      15 50/56.
       Dett åhrlige uthsäde, att wara,                                            7 53/56.
F. 1. Mager hårdwald 2 3/14 tunland á 1/4 lass,               5/9.
    2. Skönwald, 3 1/7 tunland á 3 lass,                        9 3/7.
    3. Hårdwald, 2 9/14 tunland á 1 lass af tunlandedt, 2 9/14.
    4. Kerrwald, 23 6/7 tunland á 2 lass,                     57 5/7.
                                                                                                             70 1/3.
Detta hemman är bolby och hafwer egen och eenskylte egor mästedeles inom
hank och stöör beslutne, hwars nyttigheet på sielfwe arien finnes beskrif-
win.
  Fiskie till denne byy intet.
  Humblegårdh 800 quadrat alnar, som gör 600 stänger.


(Karttext:)
Lundby egor.
Berg och steen marck med fång skog och beete ibland.
Gillinge egor stöta här in till.
Ung timberskog.
Soldat heemman.
God fångskog.
Hal-linge egor taga emot.
Graan och ahlskoug.
Betesmarck.
Godt beete.
Stortweta.
Glippstad egor gräntsa på denne sidan.
Steenmarck med tall och gran skough.
Ung furu timberskog.
Soldathemman.


Mett 1689
af Erich Agner.

________________
1Fel för jordemån.