C11:55(Rubrik:)
Oppunda häradh.


         Notularum explicatio.

Ösbyy.  A.  Rusthåld 1, förmedlat till 1/2 hemman.              8.
             B.  Frälsehemman                 1.               hafwer.  8 1/2.    stänger.
             C.  Frälsehemman                 1.                             8.
Desse hafwa med hwarandre både i engier störste delen i tegskiffte och sålede<  >
som föllier deras lägenheeters beskaffenheet.  Nembligen.

      D.     Lagom starck, något gran och biörckjord, 17.                 A.                B.           C.
      E.     Starck graan och biörckjord,                     18 16/56.  Åker.  Eng.    Åker.  Eng.    Åker.  Eng.
      F.     Gran och biörckjord,                                     45/56.
              Summa på åkren i tegskiffte,                      36 5/56.
              Här af ähr hwardera gårdens anpart,                       11 50/56.          12 17/56.         11 50/56.
      G.     Medellmåttig starck gran, biörk jord,                      1 40/56.
      B.     Samma slagz jordemån,                                                       1 21/56.
      C.     Lijka jordemån,                                                                                                   2.
              Hwaardera gårdens summa af hela åkren,               13 34/56.          13 38/56.         13 50/56.
              Half parten af denne summa är, årligt utsådt,            6 45/56.            6 47/56.           6 53/56.
      H. 1. Hårdwald,          4 11/14 tunland á 1,          5.
           2. Kerrwald,         33 1/2 tunland á 2 lass,    68.
Lagnön.   Hårdwald, litter J,                                    12.
              Summan på engiarna i tegskiffte,                85 lass.
              Hwardera gården andehl här af,                                             27 37/49.      29 24/49.          27 37/49.
Näset, folio , K. Hårdwald och sijdewald med små gran skog ibland, 20.
Cronogårdens åker och eng, som årligen räknas,                    6 45/56.  47 37/49.
      L.     Ähr en betes hage af berg och någon stenig marck med
              små fång skoug och godt beete ibland, hörer hela byn till.
      M.   Denne hage hörer cronogården eenskijlt till, består af små
             fång skoug och medellmåttigt mulbete.
      Om skoug och mulbeete, befans folio.
      Fiskie uthi Långhalsen nödtorfftigt både winter och sommar.
      Humblegård 50 stengers landh, kan wijdare förbättras.