C11:58(Rubrik:)
Huuseby sochn.


             Superficial afritningh.

Uppå Össby egors stoorleek och beskaffenheet af bolbyns general råågångh der
innom belägne skatt och o skattlagde hemmans intagor och utrymme,
jempte richtig annotation på den egor bolbyn och andre byar utom bolbyns
gräntz belägne hafwa och häfda kunna som i cartan folio 56. Intet blefne
införde för formens rubbande skuld sampt bolbyns skoug mulbete och
fiskie watn, hwilket cartan sielf utwijser,

                       Notularum explicatio.

   K. C. Hörer till frälsegården   C. } Uthi Össbyy.
   K. I. Lyder till frälssegården   B. }
       I. Denne eng häfdas till Malm.
      II. Häfdas till hemmanet Aspedalen.                   }  Quojure, wist ingen i bolbyn.
      III. Häfdas till Appalltorp och Råby Prästegård. }

      Afgerda byar och oskattlagda torp på Össby egor.
      Östorp,                                       1/2.
      Lönborg,                                     1/2.
      Appalltorp cronohemman,           1/2.
      Koppartorp,                                1/4.
      Wästorp,                                     1/2.
      Kiälltorp frälssetorp,                            Opföres i jordebökerna, köpt á 4 1/2 penning.
      Högaren,
      Soldatstugan till frälsse gårdarne.