C11:59-60(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Huuseby sochn.


            Notularum explicatio.

                        Cronohemman 1, ehrsättning för oköpte ränttor,   A.       Alle af lijka
Ramstadh. {     Frälsehemman 1,                                                  B.   }  stångtahl.
                        Frälsehemman 1,                                                 C.
Desse hemman beståå af närskrefne lägenheeter, nembligen.

                                                                                                                 A.                B.               C.
              D.  1. Skön starck gran och eenjord,                       7 40/56.   tunland. las. tunland. las. tunland. las.
                    2. Ahl och talljord,                                            5.
              F.       Diup graan och eenjord,                                4 48/56.
              E.  3. Högländ och grund gran och eenjord,           11 21/56.
                   4. Skön graan och eenjord,                                 7 52/56.
                       Summan på hela åkren,                                 36 42/56.
                       Hwardera gårdens andehl,                                          12 16/56.         12 16/56.          12 16/56.
                       Dett åhrlige uthsäde är,                                                 6 8/56.            6 8/56.              6 8/56.
Stoorengen. G. Kerr och lijtet hårdwald, 17 tunland á 2 2/3. 51.
                    5. Skönwald á 3 las 2 3/7 tunland,                      7 2/7.
                    6. Hårdwald, 2 3/4 tunland á 2 las,                     5 1/2.
                    7. Kerrwald, 7 11/14 tunland á 3 las,                 23 1/2.
                    8. Sköönwald, 1 1/2 á 4 las,                                6.
                    9. Kerrwald, 3 1/7 tunland á 3 2/7 las,               10 3/7.
                        Summa på engiarna,                                    103 5/7.
                        Hwardera gårdens dehl här af,                                               34 4/7.             34 4/7.              34 4/7.
                   K. Denn hage af godt bete hörer hela byn till.
                   H. Öfwer hagen af godt beete kommer alla 3 gårdarne till.
                   J.  Twenne hagar af skönt beete lyder till cronogården A.
                        Dee andre gårdernes hagar som äre för sig sielf, noteras med
                        samma bookstäfwer som hemmanen äre teknade och åthskilde.
                        Den lilla stugan Sprättan, hörer cronogården till.
                        Desse gårdar äre bolby och hafwa god skoug och mulbete och
                        skall finnas igen folio 35, enär åboorne i byn giordt sigh
                        råågången wähl bekant och han blifwer afmätt.
                        Ficke1 i små skougz siögar kan föga rächnas.
                        Humblegård ingen.


(Karttext:)
Soldatstugan.
Huseby gårds egor gräntza här emot.
Ekeby egor stöta här in till.
Dömmestadh.
Ramstadh.
Sprättan.
Skräddare stugan.
Grääs wald.
Täckeberga.
Akellby egor taga emot.


(Under skalan:)
Scalan är 1500 alnar.


____________
1Fel för fiske.