C11:61-2(Rubrik:)
Oppunda härad.  Huseby sochn.


(Beskrivning:)
Skeppstadh cronohemman 3/4, ähr gifwit i byte emot cronoegor i Hundelunda
                   sätegård uthi Wassbro socken och består af fölliande lägenheeter.
                                                                                             Åker.   Engh.
                                                                                         tunland.   lass.
A.     Ahl och talljord med källsåg,                         2 11/56.
B.     Medellmåttig starck ahl och graanjordh,       6 41/56.
C.     Starck graan, tall och biörckjord,                  1 50/56.
D.     Biörck och talljord,                                          25/56.
         Summa på alla åkrarna,                              11 15/56.
         Dett rätta och årlige uthsäde, är,                                 5 71/112.
1.      Igenlagd åker 32 kanland, gör                                      16/56.
    E.  Måsegången hårdwald 14 4/7 tunland,       14 4/7.
    F.  Sijde och hårdwald, 8 tunland á 1 3/4 lass, 14.
         Summa på ängiarna,                                                                   28 4/7.
    J.  Hage af små ahl, graan och wijde skough, godt beete.
    K. Stenig kalfhage, lijtet beete uthi.
    L.  Denne hage är af ahl, gran, tall och wijde skough öfwer wäxt
         och af mycket godt beete bestående, Skepstadh och Stens-
         åker råda halfparten hwardera här uthi.
         Ehuruwähl detta hemman är bohlby, så hafwer det
         likwähl inge flera egor än med hank och stöör är
         inbegrepit. Frölöten ett oskattleg torp synes
         icke olijkt att wara af Skepsta marck intagit och
         cultiverat och derföre med rätta uthrijfwes och egor-
         na läggias till bolbyn igen.
         Fiskie till denne by intet.
         Humblegård ingen.


Mette 1689 af
Erich Agner.


(Karttext:)
Bärga egor gräntza här in till.
Soldat stug.
Wärlunds och Walla egor.
Frölöten.
Skepstad.
Steensåker.
Sidewald.
Flögstad egor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.