C11:64(Rubrik:)
Blackstads sochn.


(Beskrivning:)
                  A.  Cronohemman 1, opdrages i byte emot Barcksätter, hafwer 5 stänger.
Biudeby. {  B.  Frällsee hemman 1, med en skatt utjord, hafwer                   5 stänger.
                  C.  Frälsehemman 1/4, hafwer                                                    2 stänger.
                                                                                                        A.                   B.                   C.
                  1.  Medellmåttig starck gran och eenjord, 7.          Åker.  Eng.     Åker.  Eng.       Åker.  Eng.
            D.  2.  Starck graan och eenjord,                   12.        tunland.  las.   tunland.  las.   tunland.  lass.
            E.       Sköön graan och eenjord,                   13 36/56.
                       Summa på åkren i tegskiffte,               32 36/56.
                       Cronogårdens dehl här af,                                13 34/56.          13 34/56.          13 34/56.
            F.       Cronogården eenskijlt,                             28/56.
                       Summa på cronogårdens åker,                        14 6/56.
                      Men medium ähr det årlige utsäde, nembligen,    7 3/56.
            G.      10 13/14 tunneland kerrwald á 3 las,     32 11/14.
            H.      13 13/56 tunneland kerrwald á 3 las,     44 11/56.
            J.        1 tunland hårdwald á 1 1/2 las,              1 1/2.
            K.  3.  4 5/7 tunland hårdwald á 2 las,              9 6/7.
                  4.  2 4/7 tunland hårdwald á 1 1/2 las,         3 3/7.
            L.        5 9/14 tunland kerrwald á 4 lass,         22 9/14.
                       Summa på engierna i tegskiffte,          112.
                       Hwardera gårdens andehl effter örtalet,                         46 1/3.            46 1/3.            18 2/3.
            M.      Een nyrögder äng 1 1/7 tunland kerwald,                         3 3/7.
                      Summa på cronogårdens åker och engh,             7 3/56.  49 13/14.
                      Denne by är bolby af oklandrade egor som med hanck och stöör
                      äro infattade och hafwer skoug allenast till gerdzell stöör och lijtet
                      wedbrand, men timber intet, muhlbetet medellmåttigt godt.
                      Fiskie i Långhalsen med winter noot men för des land och strand
                      lijtet. Humblegård 50 stängers landh.
Hallstorp cronohemman 1/4, opdrages i wederlag mot Barcksätters gård i Wingåker sochn.
            A.      Sandmylla af ahl och talljord,                  2 13/56.
            B.      Samma slagz jordemån,                          2 12/56.
                      Summa på hela åkren är,                        4 26/56.
                      Här af berächnas årligen, nembligen                    2 13/56.
            C.      Kerrwald 17 4/7 tunland á 1 1/3 las,                                 19 3/7.
            D.      2:ne betes hagar af moo och steenmarck med små tallskough.
                      Detta hemman är afgärda på Kuhlstadh egor, niutandes nöd-
                      torfftig fång, wed sampt timber skough och mulbeete.
                      Fiskie och humblegård hafwer detta hemman intet.


(Karttext:)
Släth talljord.
Slät talljord.
Utmarcken.
Hallstorp.
Snutkerret1.


Mätte anno 1688
af Erich Agner.

______________
1Fel för Suntkerret?