C11:65-6(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Skyllinge sochn.


                   Notularum explicatio.

                        A. B. Hemman    2, förmedlat till 1 rusthåld.
Skyllinge by. {  C.  Hemman        1, infanteri oficers boställe förmedlat till 1/2.
                        D. Frälsehemman 1,
Desse hemman beståå af lijka stånge och öhrtall och hafwa fölliande lägenheter.

        E.      En och granjord,                                                              21 26/56.       A. B.        C.
        G.      1 lös graan och talljord 24 stänger gran och enjord, 11.  35.           Åker. Eng.    Åker. Eng.    Åker. Eng.
        F.      Löös graan och talljord,                                                     8 32/56. tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass.
                 Summan på hela åkren,                                                    64 48/56.
                 Hwardera gårdens andehl af denne summa,                                    32 24/56.         16 12/56.        16 12/56.
                 Dett åhrlige uthsäde som föllier,                                                      16 12/56.            8 6/56.           8 6/56.
            3.  7 3/7 tunnland hårdwald á 1 las,                                          7 3/4.   
        H. 4.  31 5/7 tunneland kerrwald á 3 1/4 las,                             105 9/28.
                  Summa på åker och enghen,                                         112 17/28.
                  Hwardera gårdens anpart,                                                                         56 34/112.      28 17/112.        28 17/112.
J. K. L. M. Dess hagar beståå af ahl och tallmarck, medellmåttigt godt
                  beete och lyda till rusthållet A. B.
N. O.         Sammaledes höra till infanteri booställe C.
P 2.            Desse hagar komma littra D till och äre af lijka beskaffenheet.
Desse hemman äre bohlby och hafwa sig emellan oskifftade skougz egor aff
den beskaffenheet som framdeles folio 35, annoterat blifwer.
  Fiske allenast om sommaren med något kräffte methand i åhn.
  A. B. Hafwer humblegård  60 stänger.
       C.            100 och D  100 stenger.
R. En eng som Smörstycket kallas, hafwer Prästegården att häfda i ställe för
  tijonde smööret af hela byn för långlig tijdh tillkommit och derå faste
  bref ehrnådt, hwilken bolbyn påståår att bekomma tillbaka igen
   emot tijonde smötetz utförande in natura, emedan ängen 3 gånger
   mera höö af sig kasta kan än bemält tijonde smör wärdt är.


(Karttext:)
Åttorp, Bräntorp, Pattala, Linds, Lindkulla och Hwalsta egor mötha.
Utmarcken.
Smörstyket.
Prestegård.
Skylinge by.
Skyllinge kyrckia.
Kamhagen.
Åsa egor.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.