C11:67-8(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Waszbroo sochn.


             Notularum explicatio.

Flinckestadh.{ A. Cronohemman 1, förmedlat till 1/2, landz staten tilldelt.
                       B. Frälsehemman 1, desse bägge af lijka lägenheeter
                            både till wattn och land som föllier.
                                                                                                   A.             B.
               C.    Grund och högländ gran och biörkjord, 17 3/56.     Åker.   Eng.    Åker.   Engh.
               D.    Starck gran och biörckjord,                  12 45/56.  tunland. lass.   tunland.  lass.
               E.    Lätt graan och talljord,                            5 7/56.
               F.    Samma slagz jordemåhn,                         2 6/56.
                      Summa på hela åkren ahr1,                    37 14/56.
                      Hwardera gårdens andehl,                                    18 35/56.           18 35/56.
                      Dett åhrlige uthsäde beräknas,                                9 35/112.            9 35/112.
Stoorengen. G. Hårdwald och kerrwald tillhopa,          60.
Lamägen2. H. Sijdewald och kerrwald tillhopa,            12.
                      Summa på engiarna,                               72.
                      Hwardera gårdens andehl,                                                  36.                   36.
                 J.  Af tall och biörckskough tämmelig beete.
Hagar. {.  K.  Af störste delen tall och biörckskough medellmåttigt beete.
                L.  Af godt beete och små fång skough.
                M.  Lambnäset, tall och biörck skough, godt beete.
Skougen och uthmarcken är emellan denne by och Däntersta twistig, hwilken der
lijkwähl hwar om annan häfdat ehuruwähl dem emellan staf och råå wara
skall, beståendes af fång och löfskoug men timber intet, sampt godt bete.
Fiskie uthi Långhalssen temmeligh godt.
Humblegård ingen, åboon förmentes den att inrätta effter
som der till är god lägenheet.


(Karttext:)
Kerrwald.
Långhalsen lacus.
Kerrwald.
Sidewald.
Utmarcken.
Stenmark.
Wasssiön.
Soldatstugan.
Hårdwaldh.
Eeknääs egor gräntsa här in till.
Oduglig waldh.
Flinckestadh.
Kerrwaldh.
Sijdewaldh.
Wijdewaldh.
Stenig marck.


Mätt 1688
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scalan innehåller 2000 alnar.


_____________
1Fel för ähr.
2Fel för Lamängen?