C11:72(Rubrik:)
Willåtinge häradh.  Duncker sochn.


(Beskrivning:)
Kulla.  { A. Cavalleri augment hemman 1, förmedlat till 1/2, hafwer 4 stenger.
              B. Skattehemman                    1.                           hafwer 5 stänger.
                  Ähre i tegskiffte med hwarandre både i åker och engh.
                                                                                                          A.                 B
              C.     Medellmåttig diup gran och biörckjord,   11 51/56.  Åker. Engh.   Åker. Engh.
              D. 1. Medellmåttig starck graan och biörkjord.  5 54/56. tunland. lass.   tunland. lass.
                   2. Grund och starck gran och biörckjord,      6 40/56.
              E.      Starck gran och biörckjord,                      1 46/56.
                       Summa på bägge giärdens quantum,        20 24/56.
                       Hwardera hemmanetz andehl,                                11 42/56.          14 30/56.
                       Dett åhrlige uthsäde ähr halfparten,                           5 49/56.            7 39/56.
              F.      Kerrwald och mager hårdwald,               36.
              G.      Sänck måse med tranebärs wald,            25.
                                       Summa,                                   61.
                        Fördehlningen gårdarne emellan,                                         27 1/9.             33 8/9.
              H.      Skattegården hafwer denne fiäll,
                        quojure wiste åboerne ey selfwe,                                                                 2.
Denne by hafwer god skoug och muhlbeete, hwilken ey kan blifwa
aftagen för än twisten om råågången emellan Qwattalla och denne
lageligen blifwer afgiord, som sedan folio        skall blifwa beskrefwin.
Fiskie till denne by fins intet. Humblegård 100 stengers land.
           Summa på cronogårdens åker och eng,                                5 49/56. 27 1/9.


(Karttext:)
Kulla.
Qwattala.
Mager hårdwaldh af gran och biörk skoug.


Mätt anno 1688
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.