C11:75(Rubrik:)
Willåtinge härad.


                  Notularum explicatio.

Hall.    { A. Rusthåld hemman 1, förmedlat till  1/2.
              B. Rusthåld hemman 1, förmedlat till  1/2.
Desse hemman hafwa en dehl tegskiffte dels eenskijlt och för sig sielfwa,
beståendes af fölliande beskaffenheeter.        
                                                                                       A.                 B.
      D. 1.  Högländ biörck och talljordh,                 9 7/56.      Åker. Eng.       Åker. Eng.
           2.  Grundare talljordh,                                 1 33/56. tunland. lass.   tunland. lass.
      E.  3.  Medellmåttig starck biörck och talljord, 4 45/56.
           4.  Ahl och talljord,                                     7 6/56.
                Summa på hela åkren i tegskiffte,         22 34/56.
                Hwardera gårdens anpart af alt,                          17 17/56.         11 17/56.
                Dett åhrlige uthsäde är halfparten,                         5 73/112.          5 73/112.
      C.      Kerr och tranebärs måsewald, minste
                delen hårdwald,                                   30.
      F.      Biörck engen sijdewald,                        10.
               Summa på engierne i tegskiffte,              40.
               Hwardera gårdens anpart,                                                  20.                  20.
      H.     Sijde och hårdwald,                                3.
      J.      Hårdwald item ett ahlkerr kan rödias,      9.
Kohlbottn. K. Starr och något måsig kerrengh,     16.                        28.
      G.     Mager hårdh och sijdewald,                    7.
Långmoran. L. Kerr och sijdewald,                      12.
folio 37. M. Sundtorp engen hårdwald,                  5.                                                24.

               Summa på åker och eng,                                       5 73/112. 48.    5 73/112.  44.
      N.     Hage af en dehl stenig marck med små biörck och tall-
               skoug, små timber der ibland och betes droger.
               Desse hemman äre bolby, hwaröfwer folio 37 en apa<  >
               afrijtning finnes som utmarkens lägenheter tydelig< >
               förklarar.
Hult.        Ett oskattlagd torp, brukas till hälfften till bolbyn.
           I.  Ahl och talljord,                                      1 30/56.
          II.  Samma slagz jordemån,                          1 16/56.
         III.  Samma slagz jordemån,                             16/56.
                Summa på heela åkren,                          3 8/56.
                Halfparten till hwart tera året,                                1 32/56.
      O.      Sijdewald,                                             2.
      P.      Sammalunda,                                          5.
      Q.      Kerrwald,                                              4.
      R.      Nyrögd kerrengh,                                   2.                        13.
      S.      Denne engh disputerar Töfwärstad och är,                            4.
Till Hall är nödtorfftigt fiskie både winter och sommar.
                Humblegårdar inga.