C11:77-8(Rubrik:)
Willåtinge häradh.  Helliestadh sochn.


(Beskrivning:)
Helliestad by. { A.  Landz stats hemman   1, förmedlat till 3/4,      i wist och
                        B.  Sammaledes hemman 1, förmedlat till 3/4,      owist.
Desse hafwa tegskiffte båd1 i åker och eng af lijka delar och således deras
lagenheeter2 som föllier.
                                                                                                      A.                    B.
       C.      Medellmåttig stark gran och talljordh,    13 21/56.    Åker.  Eng.        Åker. Eng.
       D.      Samma jordemån,                                 17 21/56. tunland.  lass.    tunland. lass.
       E.      Äfwen lijka jordemån,                                25/56.
                Summa på hela åkren är,                        31 11/56.
                Hwardera gårdens andehl,                                     15 33/56.             15 33/56.
      F.       Af förenämbde jordemåån,                                        4/56.
      G.       Sammaledes,                                                                                       8/56.
                 Hwardera gårdens quantum,                                 15 37/56.             15 41/56.
                 Dett åhrligen blifwer besådd,                                  7 46/56.               7 42/56.
            H. Hwarest Prästegården egor 5
                och Helliestad by 8 stänger, af
                god grääswald 24 las, Heliesta bys
                andehl effter proportion,                        14 10/13.
            J.  Kerrwald,                                             16.
            K. Kerrwald,                                            20.
            L. Sänck kerr och måsewald,                    36.
                Summa på hela engiarna,                       86 10/13.
                Hwardera hemmanetz andehl,                                             43 5/13.              43 5/13.
                Den ständige summan på åker och äng,                   7 46/56. 43 5/13.  7 49/56. 43 5/13.
            M. Hage af jämbn gran och tallwald, medellmåttigt beete deri
            N. Hörer och begge gårdarne till, beståår af små graan och
                 tallskoog och en dehl stenig marck, lijwähl temmelig godt beete
                 der ibland.
Denne by är en af älldste bolbyar i sochnen, hafwer nödtorfftig
skoug och godt muhlbete på uthmarcken, doch månge afgerda byar
som den dageligen consumera och förnöta, samma skog blifwer
med af gerda byerna, då den och dee blifwa aftagne folio
insatte.
                 Hafwer och uthi Bågen nödtorfftigt fiskie både winter och sommar.
                 Humblegård till hwardera hemmanet 100 stängers land.
Stubbetorp hemma 1/2, sahlig herr Jacob Flemmings arfwingar op gifwit för oköpt ränttor,
                 kan ey högre skattas än för 1/8 både i wist och owist.
      A.       Tall och biörkjord,                                 1 32/56.
      B.       Samma slagz jordemån,                          1 30/56.
                 Hela åkrens summa,                              3 6/56.
                 Dett åhrlige uthsäde är,                                          1 31/56.
           C.  Tufwig hårdwald 1 11/14 tunland á 1 lass, 1 11/14.
           D.  Hårdwald 6/7 tunland á 1 1/2 lass,          1 2/7.                      3 1/14.
Ähr af gärda på Helliestad egor och niuter der både skoug och mulbete.
Fiskie och humblegård fins intet.


(Karttext:)
Hård wald, talljord,
Utmarcken tager wed.
Stenig tall mark.
Stubbetorp.
Lötas eng.
Prestegårdens egor.
Stubbetorp.
Hårdwald.
Strengtorp.
Denne eng lyder till Prestegården.
Helliestadh kyrckia.
Helliesta by.
Steenwald.
Hörer till Prästegården.
Prestegårdens eng.
Insiön Bågens deel.
Graan och tall jord.
Helliesta holmen.


Mätte 1688 af Erich Agner.


______________
1Fel för både.
2Fel för lägenheeter.