C11:79-80(Rubrik:)
Willåtinge häradh.  Helliestadh sochn.


                        Notarum explicatio.
   
                        A.  Rusthåld     1, förmedlat till 3/4,  hafwer 4.
Töfwerstadh. { B.  Skattehemman augment 1,        hafwer 6  }   stänger.
                        C.  Skatte augment   1/2,                 hafwer 2
Desse hafwa i åker och eng tegskiffte effter denne proportion
beskaffenheeter beståå.
                                                                                                A.                  B.                 C.
        D.      Diup graan och eenjordh,                22 20/56.     Åker. Eng.     Åker. Eng.     Åker. Eng.
             1.  Medellmåtig starck en och granjord, 5 40/56. tunland. lass.  tunland. lass.  tunland. lass.
        E.  2.  Sandmylla gran och talljord,              5 54/56.
        F.       Sköön graan och eenjord,                 6 4/56.
        G.       Graan och eenjordh,                            41/56.
                   Summa på hela åkren,                    40 47/56.
                   Huardera gårdens andehl,                              13 34/56.         20 24/56.          6 45/56.
                   Som årligen ähr i säde,                                    6 45/56.         10 12/56.          3 45/112.
Wästerengen. H. Kerr och hårdwald halfparten hwart, 100
              J.  Österengen kerr och hårdwald,      75.
Tattkerret. K. Sijdewald,                                    6.
                   Summa på engiar i tegskiffte,        181.
                   Fördelingen effter öhrtalet,                                          60 1/3.            90 1/2.            30 1/6.
Nyrögde. L. Kerrwald,                                       4.
engier.   M. Kerrwald,                                        6.                       10.
             O. Kerreng biörck half parten,               3.                       1 ½                1 ½
                  Summa på cronogårdens åker och eng,            6 45/56. 71 5/6.


(Beskrivning fliken:)
           A.  Hagars intekningh.

     N.  Denne hage hafwer cronogården emot soldat torpet Skougen
           och består af godt beete men skogen är deri afrögd.
      S.  Hästhagen, af sijdewald och godt beete mäst öfweralt.
      T.  Kalfhagen af sijdewald och godt beete.
Inskougen.  Som till förende af hela byn warit intagin men åter
           uthlagd blef anno 1686 effter häradz rättens resolution
           intagen igen och tillskifftes gången mellan crono och
           skattegårderne. Men oskatlagde hemmanet Sund-
           torp, hafwer in till bemält åhr, skattegården B, / utom
           någon erkäntzla till cronogården / mera än i ett
           mannaminne benyttiat och innehaft fast deet af oskiffta-
           de ägor ähr intagit, fördenskuld wed delningen skäligen
           erachtades att cronogården häden effter som skattegården
           förr, niuter torpet på sin anpart till afrächning på
           Inskougen och skattegårderne så mycket mera
           af skougen som brister för torpetz mistande bekomma
           och åtniuta.  Altså nu cronogårdens hage som
           här nedan före förmäles.
Parcken. A. Består af mästedelen stenig marck tall och biörkskough,
           kan afrödias till betes marck, widden wijsar 7. 8. 9. 10.
Sundtorp hafwer fölliande lägenheeter.
        I. Biörck och talljord,                                                   1 44/56.
       II. Samma slagz jordemåån,                                           1 18/56.
           Hela åkrens summa är tunneland,                               3 6/56.
           Hwart tera åhretz utsäde,                                                          1 31/56.       tunland.
     III. Sijde, kerr och en dehl moowald,                               6.
     IV. Hårdwald och sijde wald, Fagermåsen,                      3.                                 folio 37.
           Summa på engierna,                                                                              9 lass.
       Skog och mulbete finnes af folio 37.
       Fiskie till denne by är mycket god med winternoth.
       Humblegård ingen till cronogården.


(Kartext:)
Talljord.
Inskougen.
Sundtorp.
Stenmark.
Denne linien skillier crono ifrån skatte Inskougen.
Hårdwald.
Kerr wald.
Hårdwald.
Inskougen.
God timberskoug.
Hårdwald.
Kerr wald.
Kerr duger till eng.
Sijdewald.
Kerrwald.
Steenbackar af småt buskasie.
Kerrwald.
Hårdwald.
Hårdwaldz backar.
Hagar.
Kerrwald.
Bågen lacus.
Quarnsiön.
Kråkholmen.


Mätte anno 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.