C11:83-4a(Rubrik:)
Willåtinge häradh.  Helliestadh sochn.


                              Notularum explicatio.

Gefwersnääs. {  A. Cronohemman 1. }      Desse hafwe tegskiffte mäste
                         B. Cronohemman 1.         delen och af lijka lägenheeter.

                                                                                    A.             B.
                 C.     Gran och biörckjordh, medell starck,  16 8/56.  Aker2.  Eng.  Åker.
                 D.     Samma slagz jordemåhn,                    12.
                 E.     Starck graanoch biörckjord,                 4 40/56.
                          Summa på hela åkren,                        32 48/56.
                          Hwardera gårdens åker,                                    16 24/56.    16 24/56.
                          Det åhrlige utsäde beräknas,                                8 12/56.      8 12/56.
Grillkerret. H.     Stör stelen kerrwald,                          40.
                 K.     Kerrwalld,                                           6.
Hopgöle.   Z.     Mager hardwald1,                                 2.
                          Summa på engiar i tegskiffte,              48.
                          Hwardera hemmanetz andehl,                                           24.
                      L. Mästedelen sijde men lijtet kerrwald, 14.
                      M. Sijde och hårdwald i hoop,               16.
                      N. Kerr och bärande wald,                      3.
Nyengen.        O. Kerrwald,                                          6.
                       P. Sijdewald,                                          3.                  42.
                 F.       Hårdwald 13 och sijdewald 5 lass,    18.
Grääshagen. H. I. Hårdwald och sijdewald tillhopa,        6.
Stoorengen. J.     Hårdwald och sijdewald,                   18.

Summa på begge hemmanens åker och engh,                               8 12/56.  66.  8 12/56.
                   2.     Denne hage består aff en dehl tall och moojord en dehl sijdewald
                           och godt beete, A hafwer denne hage emot Skäfbooqwarn.
                   R.     Hage af stenmarck, gran och små löfskough, lyder till B.
                   S.     Kalf hagen af een och löfskoug, medellmåttigt bete, till B.
Nääset.       T.     Finnes beskrifwit på sielfwe afrijtningen, lyder och till B.
Näset.         U.    Finnes sammaledes beskrifwit, lyder till hemmanet A.
                   X.    Kalfhagen af stenig marck små skoug medellmåttigt bete,
                           lyder till A.
                           Skogen och muhlbetes beskafwenheet ähr och i cartan på
                           sine tillbörlige rum annoterat och utsatt.
                           Fiskie uthi Bågen, Lillsiön och Qwarnsiön nödtorftigt.
                           Humblegård till A, 300 stengers landh.
                           Humblegård till B, 100 stängers landh.

__________________
1Fel för hårdwald.
2Fel för åker.