C11:85(Rubrik:)
Willåtinge härad.  Fleen sochn.


(Beskrivning:)
Stöörhult cronohemman 1/4, hafwer fölliande lägenheter och willkor.

A.      Ahl och talljordh medellmåtig starck,    2 24/56.         Åker.  Eng.
B.      Tall och ahljord med källsåg ibland,      2 8/56.       tunland.  lass.
          Summa på hela åkren i bägge gärden,  4 32/56.
          Dett åhrlige uthsädet beräknas,                             2 16/56.
C.      Sijdewald och hårdwald tillhopa,                                          30.
D. E. Hagar af stenmarck, tallskoug och medellmåttigt godt bete.
         Detta hemman ähr belägit på Mallma crono allmening,
         niutandes der godt bete och godh skoug till huusbyg-
         nad, fång och wedebrand.
         Humblegård och fiskie finnes intet.


(Beskrivning under kartan:)
Kyrckiobohl cronohemman 1/2, högwälborne herr Jacob Fleming för oköpte
                    räntorne opgifwit, beståendes af fölliande lägenheeter.
                       A.      Graan och talljord medellmåtig starck,          3 1/4.      Åker.   Eng
                       B.      Samma slagz jordemåhn,                              4.       tunland.   lass.
                                     Summa af bägge gierden,                         7 1/4.
                                 Halfparten är det  det åhrlige utsäde,                        3 35/56.
Biurengen.       C.      3 tunland á 1 1/4 lass, måse och kerrwald,   3 3/4.
Kyrckioengen. D.      Skönwald, 2 3/14 tunland á 3 lass,               6 9/14.
Flens fiällen.     E.      Tufwig och mager hårdwald,                        1 6/7.               11 1/2.
Della1 hemman ähr afgärda på skatte gårdens Öya egor och niuter ther sin
afgerda rätt till timber, gårdfång och brände sampt muhlbete.
Fiskie uthi Biurn och Kyrcksiön något.  Humblegård 40 stängers land.


(Karttext:)
Fleens egor möta.
Kyrckiebol.
Fleens kyrka.
Biursiön.
Öia egor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för detta.