C11:87(Rubrik:)
Willåtinge häradh, Malma sochn.


(Beskrivning:)
Hällaren trumslagare boställe, cronohemman 1/4, förmedlat af räntan
allenast 2 lispund bast, beståhr af närskrefne lägenheeter och willkor.

                                                                                                Åker.   Eng.
            A.  Ahl och talljordh,                             1 40/56.         tunland.   lass.
            B.  Samma slagz jordemån med dyjord, 1 36/56.
                  Summa på bägge giärden,                3 20/56.        1 38/56.
                  Dett åhrlige uthsäde är halfparten.
            C.  Sijde och hårdwald tillhopa,           16.
            D.  Sijde och måsewald,                        4.                                20.
Hagen.  E.  Består af berg och stenig marck med tall och små
                  löfskough, medellmåttig godt muhlbete.
Detta hemman ähr belägit på crono allmenningen, hafwandes alle-
handa skoug, både till fång, timber och wed, samt löftächt och godt
mulbete.
Fiskie och humblegård finnes wed denne by intt.


(Karttext:)
Steenvald och biörck skoug.
Hällaren.


Mätt anno 1688
af
Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.