C11:90(Rubrik:)
Biörckwijk sochen.


                      Notularum explicatio.

Bergmansbohl cronohemman 3/4, förmedlat till 1/2, ähr landz staten på
                      lön anslagit och hafwer fölliande lägenheeter.
                                                                                                                Åker.  Eng.
               A.      Medellmåttig starck tall och granjord,              3 21/56.   tunland.  lass.
               B.      Sandmylla tall och graanjord,                           4 24/56.
                        Summa af hela åkrens innehåld,                        7 45/56.
                        Hwart tera åhretz uthsäde,                                             3 101/112.
                    C. Måselupin och mager hårdwald,                                                   16.
               D.      Mager och mästedehlen moowald är denne betes hage.
   Ähr afgierda på Kerrstad egor och hafwer allenast knap fång och
   wedskoug och muhlbete dess lijkes ringa. Fiske intet.
   Humblegård wed 50 stängers land.
Steensätter augment på rusthåld hemman 1, förmedlat i owist och extra
ordinarientor till 1/4 hemman, består af närskrefne lägenheeter. Nembligen.
                    A. Medellmåttig starck graan och talljord,           3 21/56.
                   
B. Samma slagz jordemån,                                   2 50/56.
                        Summa på hela åkren,                                     6 11/56.
                        Halfparten af denne summa berächnas årligen,              3 11/112.
                    C. Hårdwald öfwer alt,                                                                     10.
Detta hemman ähr afgärda på Daanby egor som hafwer nödtorfftigh
skoug och muhlbeete, men lång dreffwäg emedan förnämbste delen
så wähl af bohlbyn som andre afgierda hemman på ägorne är instängd.
                    D. Hage af ahl och een marck mycket steenigh, deri lijk-
                         wähl godt små creaturs beete.  Fiskie och humblegård intet.
Skijrtorp   cronohemman 1/8, den andra 1/8 delen förmenes wara skatte, detta
                     ähr allenst i åhrlig häst förmedlat af wisse räntan,
                                 ähr anslagit till landz statens aflöningh
                     och består af fölliande lägenheeter och wilkor.
               A.      Mästedelen swart sandmylla,                          3 28/56.
               B.      Samma slagz lättjordh,                                    3 11/56.
               C.      Swartmylla,                                                        7/56.
                         Hela åkrens summa,                                       6 46/56.
                         Åhrlige uthsäde beräknas,                                             3 23/56.
               D.      Hårdwald och sijdewald i hoop,                                                   24.
               E.      Steenig betes hage af biörk och tallwald, medellmåtigt
                        bete i den samma, F, hage af liung och moowald.
Detta hemman är på Danby egor opbyd1 och niuter dersammastädz
medellmåttig skoug och muhlbete.
       Fiskie nästan intet.  Humblegård ingen ännu inrätat
Halsiötorp landz stats hemman 1/4 förmedlat till 1/8, består af effter-
        skrefne lägenheeter och beqwembligheeter. Nembligen.
               F.      Tall och moojord,                                              28/56.
               G.     Samma slagz jordemåhn,                                    21/56.
                        Heela åkrens summa,                                         49/56.
                        Åhrlige uthsäde beräknas,     
               H.     Kerr engh,                                                      4.
               J.      Bergar af kerr i skougen,                                 6.
Ähr belägit på allmeningen, niuter god timber, fång och löfskoug,
sampt beete. K. Lijten beteshage af moo och stenmark.  Fiske lijtet. Humblegård ingen.


(Under ramen:)
Skijrtorp reviderad 1728 i oktober.

_______________
1Fel för opbygd.