C11:92(Rubrik:)
Biörckwijk sochn.


                       Notularum explicatio.

Knoga infanteri hemman 1, men i owist och extraordinarie 3/4, hafwer fölliande
            lägenheeter.
                                                                                                            Åker.   Eng.
                    B.      Medellmåttig starck gran och biörckjord,  3 20/56.  tunland. lass.
                    C.      Starck graan och biörkjordh,                    3 22/56.
                              Summa på hela åkren är,                          6 42/56.
                              Det ständige uthsäde beräknas halfparten,               3 21/56.
                    D.      Hårdwald med biörckskoug,                     8.
                    E.      Samma slagz grääs wald,                           4.
                    F.      Sijdewald och skönwald i hoop,                3.
                    G.      Sijdewald och steenbackar i bland,            4.                        19.
Hagen.         H.      Stenig och af ringa beete, kan knapt under hålla fårens
                              till engiarna opgifwas.
Detta hemman är belägit på Kerrsta egor, hwarest ähr knap skogh
och magert muhlbeete till afgierda byarna, effter bästa betesmarken
är instängd.
Fiskie intet. Humblegården nylagder wed 60 stängers land.
Åå.                        augment på rusthåld hemman 1, förmedlat i alla räntor 1/2,
                              består af fölliande lägenheeter och willkor, nembligen.
                    J.      Graan och biörkjord lagom starck,             4 44/56.
                   K.      Samma slagz jordemån mästedelen,            5 40/56.
                   L.      Starck graan och biörckjord,                      2 16/56.
                             Summa på hela åkren ähr tunneland,        12 44/56.
                             Dett ständige och årlige uthsäde ähr,                         6 22/56.
Stoorengen. M.      Hårdwald med biörckskoug,                   17.
Åkrokarne.  N.      Skönwald och en dehl sidjewald,               4.                         21.
Hagen.         O.      Stenig biörk och graanwald,   medellmåttigt bete.
Detta ähr och på Kerrstad egor opbygd och niuter knap skoug och
muhlbete som om ofwan före om Knoga förmält är.
Fiskie intet.  Humblegård 150 stängers landh.
Dahl,                      landt staats hemman 1, men i owist och extraordinarie 1/2,
                              hafwer nedanskrefne beqwembligheeter.
                    P.      Starck graan och biörckjordh,                   4.
                    Q.      Samma slagz åkermån något sijdländ,        4 20/56.
                    R.      Gran och biörckjord lagom starck,             1 53/56.
                    S.      Samma jordemån,                                      1 26/56.
                             Summa på hela åkren,                              11 43/56.
                             Det åhrlige uthsädet beräknas,                                  5 99/112.
                    U.      Hårdwald med biörkskoug,                     16.
                    X.      Tufwig hårdwald och sijdewald i hop,      10.                         26
                    Y.      Lijten betes hage stenig och af lijtet beete.
Denne gård ähr och på Kerrsta ägor belägin och niuter samma
willkor som dee ofwannemde till skoug och muhlbete.
Fiskie finnes näst ofwanföre wara annoterat.
Humblegård wed 80 stängers land.


(Under ramen:)
Hemmanet Dahl är för byte skuld rewiderad anno 1732 v approb.