C11:93-4(Rubrik:)
Jönåkers häradh.  Biörckwijk sochn.


                    Notularum explicatio.

Bokulla fierdingzmans booställe 1, förmedlat af ordinarie räntan 1 tunna
            spannemåhl. Detta hafwer fölliande lägenheeter och wilkor.
                                                                                                     Åker.    Eng.
      A.  1.  Ahl och talljord, medellmåttig starck,            5.           tunland.    lass.
            2.  Sandmylla,                                                   1 25/56.
            3.  Jääs och dyjord,                                           1 26/56.
      C.       Flått jordh och sijdewald,                             1 36/56.
      B.  4.  Ahl och talljord medellmåttig starck,              7.
            5.  Sand mylla och moojord,                              2 25/56.
            6.  Dyjord,                                                           22/56.
                 Summa på hela åkren,                                19 22/56.
                 Uthsäde hwart dera åhret, nembligen                         9 39/56.
            D.  Stoorkerret mästedelen starck sänckig
                 kerrwald och beswärlig att berga,               40.
            E.  Hagelsätters engen hårdwald,                       1 1/2.
                 Ibidem sijdewald,                                        3.
            F.  Grönkers engen sijdewald,                           4.
            C.  Sijdewald,                                                 10.                        58 1/2.
      G.      Ähr en beetes hage består af mästedelen moo marck
                och små graan och tallskough, lijte beete uthi.
      H.      Ähr en måse som kan betas så wähl om wintren som
                sommaren.
Denne by är afgiärda på Danby egor och niuter nödtorfftig fång
och wedskoug, men timber wankar ringa sampt mulbeete på
utmarcken för sin boskap, på uthmarcken ähr och något löfskoug.
Fiskie  intet, uthan med winternot i Yngiarn.
Humblegård wed 400 stängers rum.
Hagelsätter cronohemman 1, förmedlat af ordinarie räntan 2 tunnor span-
                måhl, ähr indelt på landz staten och hafwer när-
                skrefne lägenheeter. Nembligen.
      A.      Medellmåttig starck ahl och talljord,               7 5/56.
      B.      Samma samma slagz jordemån,                      4 18/56.
      C.      Tall och dyjord sampt sandmylla,                   2 28/56.
                Summa på hela åkrens quantum,                  13 51/56.
                Det åhrlige uthsäde,                                                    6 107/112.
           D.  Sijdewald och hårdwald tillhoopa,               24.
           E.  Hårdwald,                                                     6.
      C. F.  Hårdwald och moowald,                                3.                        33.
           K.  Hage af moomarck små  graan och tallskough, lijtet bete.
                 Detta är och på Danby egor belägit af lijka beskaffenheet
                 till muhlbete. Fiskie och annat som om Bookulla
                 förmält är.


(Karttext:)
Danby eng tager wid.
Utmarcken på denne sidan.
Ehrlunda hägnadh.
Hagelsätter.
Hårdwald.
Starkerret.
Grönkers eng möter.
Sidewald.
Sänck kerrwald.
Bookulla.
God gräswäxt och bete.
Sänka.
Squackemåse.
Igellkulln.
Korshälls och Hallingstugu hägnad tager här emot.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.