C11:95-6(Rubrik:)
Jönåkers härad.  Biörckwik sochn.


                           Notularum explicatio.

Biärsätter.  A.  Landz stats hemman 1, förmedlat till 1/2.
                  B.  Landz stats hemman 1, förmedlat till 1/2.
                  Desse hemman ähre af lijka lägenheeter och hafwa teg-
                  skiffte tillhoopa, och således nu som föllier.

                                                                                                  Åker.   Eng.
                 1.  Sandblandat lerjord,                             6 5/56.    tunland.   lass.
            A. 2.  Samma slagz jordemån starckare,            43/56.
                 3.  Swart mylla heller ahljord,                    1 25/56.
                 4.  Flåt leerjord heller biörck och talljord,  4 52/56.
            B. 5.  Biörck leerjord starck och något grund, 4 42/56.
                 6.  Ahl och granjord medellmåttig diup,         48/56.
            C.      Biörckjord starck och något grund,          46/56.
            D.      Samma slagz jordemån,                           43/56.
                      Summa på hela åkren för bägge
                      hemmanen är,                                     20 24/56.
                      Halfparen af denne summa är
                      begge gårdernes tillhopa årlige uthsäde,                  10 12/56.
                 D.  Hårdwald kan årligen draga,               10.
                 E.  Kerr och hårdwald tillhopa, gör           60.                             70
                      Begge gårdarnas engier,
Hagar.  F. H.  Desse hagar äre af moowald och biörkskoug bestående
                      och lyda till hemmanet B.
            G.      Denne af samma slagz jordemån och skougzwald, lyder
                      till A.
Fiskie uthi Innsiön Biörcken1 något, af gädder och abborrar
sampt mört.  Humblegård till hwardera gården 200 stängers land.
Biärsätterstorp cronohemman 1, förmedlat i owist och extraordina-
                      rie till 1/2, hafwer fölliande lägenheeter.
            A. C.  Starck gran och biörckjord,                  5 51/56.
            B.       Samma slagz jordemån,                        4 26/56.
                      Summa på hela åkren är,                     10 21/56.
                      Åhrlige utsäde ähr halfparten,                                  5 21/112.
                 D.  Hårdwald mycket mager,                    25.
                 E.  Hårdwald och sijdewald tillhopa,         14.
                      Summa på engiarne,                                                              39.      
            F.       Beteshage af små gran och tallskoug och moowald.
            G.       Består af biörck och ahlskough, godt bete uthi.
Fiskie finnes till denne gård intet. Humblegård wed 150 stängers land.
Dess 3 hemman äre afgierda på cronones allmening Kohl-
morden, hafwandes både skoug till alla handa nödtorffter så wähl
som till löfbrått iämbwähl godt muhlbeete.


(Karttext:)
Biärcken.
Qwisäters hägnad gräntzar har2 emot.
Quisatters hägnad tager här emot.
Kerrwald med små biörck skoug.
Mager hård wald.
Bärande hård wald.
Biärsätter.
Qwisätters torps egor.
Biärsäterstorp.
Utmarcken tager wid.
Uthmarcken tager emot.
Stenmarck.


Mätt anno 1687 af
Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad 1738 den september för fru Merta Benndes byte.
No 1 innehåller 5 tunnor 29 kappor.
      2.                              24.
      3.               1.            14.
      4.               4.            28.
      5.               5.            20.
      6.               1.              7.
No C.                     25.
      D.                     26.
      A. C.         5.    28.
      B.              4.      4.

____________
1Fel för Biärcken?
2Fel för här.