C11:99-100(Rubrik:)
Jönåkers häradh.  Halla sochn.


                    Notularum explicatio.

              A.  Cronohemman   1/2.      Desse liggia med hwar-
Ekeby { B.  Cronohemman    1/2.  }  andre uthi teg skiffte
              C.  Cronohemman   1/2.      och hafwa lijka dehlar.
                Både uthi åker och engh och beståå af under-
                skrefne willkor, nembligen.
                                                                                                         A.                B.               C.
               D.       Starck gran och biörkjord,               15 6/56.      Åker. Eng.    Åker. Eng.     Åker. Eng.
               E.       Stark leerjord med klappersten,        10 40/56. tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass.
                         Summa på bägge gierden i tegskiffte, 25 46/56.
                          Häraf hwardera gårdens uthsäde,                   8 34/56.          8 34/56.          8 34/56.
               F.       Starck gran och biörckjord,                            2.
               G.       Samma slagz jordemån,                                                                           1 7/56.
               H.       Lijka jordemån,                                                                  1 14/56.
                          Summa på hwar gårdz åker,                        10 34/56.          9 48/56.          9 41/56.
                          Dett åhrlige utsäde löper som föllier,              5 11/56.          4 52/56.          4 97/112.
Folio 102.    N.  Störste delen hårdwald något kerr,  42
Dito folio.     M.  Kerrwald kan årligen draga,             9.
                    L.  Sijde och kerrwald,                         24.
                         Summa på engiarna,                        75.
                         Fördelningen på engen,                                               25.                25.               25.
Denne by ähr bohlby och hafwer sine afwittrada egor med råå och
röör, hwar på hemmanet Sund belägit, af ringa skoug och muhl-
bete.    Hagen.   O. Af öfwerwuxen måse och sijdewald, lyder till A.
                         P. Består af små biörck och granskoug lijtet bete, lyder till B.
                         Q. Moomarck och biörckskoug, lyder till           C.
                         R. Denne måse brukas till fääbete hwart annat åhr till
                         hela bysens nytta, men Ekeby engen folo1 102 betes af
                         Össby och Ekeby tillhopa effter ingen gärdzlegård der
                         mellan finnes wara oprättat, elliest och bönderne
                         sielfwe på den skildnan äre owisse som för posteriteten
                         lijkwähl wore nödig att giöras.
Fiskie till denne by uthi Lillsiön, Hallboo siön medh katze
ståndh, näth och märdelägen så och med notedrächt i Yngiern om win-
tren af giöös, rudor, giäddor, braxe, abbor och mört nödtorfftigt.
Humblegårdar till denne by är till hwar gård 100 stängers landh.


Wid chartans reviderand blef
följande innehåll fundne
för,  D.   18 tunland  12 kapland.
       E.    10.                8.
       F.      2.              14.


(Karttext:)
Ellesta egor.
Lillsön.
Måsen.
Sunds egor stöta här intill.
Ösby egor taga emot.
Sträck wägen genom Halla sochn.
Ekeby.
Moomarck af små gran och biörckskough.
Lindwald.
Hallbo siön.
Söder måsen.
Yngiarn lacus.


Mätt anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Vidimerad memorial af den maij 1749
uti Oliveblads byte.

Videmerad memorial af den 17 januari 1744
uti grefwe Lindskiölds byte.

Reviderat in nowembris 1743 för
jämföring emot 1702 års skattläggning.


_______________
1Fel för folio.