C11:99aCharte beskrifning öfwer Ekeby
uti Jönåkers härad och Halla sochn
i Södermanland, såsom then wid jemfö-
randet af landtmätarens Agners char-
ta af år 1696 emot planen blifwit förfat-
tad år 1727 af landtmätaren Mårten
Rivell.
Ekeby bålby af 3:ne stycken halfwa hemman med
lika tegskifte sins emellan rådande, af hwilka
mellangården för dhetta warit gammalt frälse, men
sedermera til konglig majistät och kronan i by-
te opdragit af framledne majoren herr Mag-
nus Oliveblad och förthen skull nu til ran-
sak och skattläggning beordrat. Warandes
thetta hemman än sedermera köpt til skatte.
The andra bägge hemmanen äro ännu krono
och reserve hemman under militien och be-
stå af följande lägenheter.

                                                                                                              Mellan-. Öster-. Wäster-
                                                                                                             gården.  gården.  gården.
                                                                                                                B.         A.          C.
                                                                                                             tunland. kappland.
D. Nårregärdet.   1.  Består dels af hård lera dels ock lättjord, samt
                                en del grund klapperjord 2 grad,            18 1/8.
E. Södre gärdet.  2.  Af samma slags jodmon,                           8.
D. Ängtäppan.     3.  Sammaledes,                                           1 1/8.
E. Hagtäppan.      4.  Sammaledes,                                           3 1/8.
                                Summa 30 3/8 tunland, men årligen helften 15 3/16.
                                P: p:ter fördelt tilkommer,                                      5.   2.    5.   2.    5.   2.
G.                        5.  Af starck lera lyder til mellangården 1.  10.                 21.
H. Aparte    {       6.  Sammaledes til wästergården 1 1/2 tunland, men årligen,                     24.
F. täppan             4.  Äfwenledes til östra gården 2.  20, men årligen,                   1. 10.
                                       Summa årliga utsädet,                                     5. 23.    6. 12.    5. 26.
                                                          Än-.