C11:99b(Beskrivning:)

                     Ängar och höbohl hafwa thesse hemman ägt
                     tilförne samfält, men för någon tid sedan har
                     framledne herr baron och landshöfdingen
                     Clerck gjordt et häfda byte them emellan i så
                     måtto at mellangården ensam bekommit E-
                     kenäs ängen och the andra gårdarne hemän-
                     gen tilsammans, hwaraf bergas på dels kärr
                                                                                      B.                 A.                  C.
                                                                             tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass.
Eknäset.  M.  dels hårdwall i medelmåttiga år,                       24.
                     warandes thenne äng tämmelig
                     stor til widden, dock med många im-
                     pedimenter beswärat, samt ligger
                     på Ösby ägor afgärdat.
Hemängen. 8. 8 tunland god bärande sidwall á 5 lass, 40.
                     hwaraf 1/2 part til,                                                                 20.                 20.
                     bristen på thetta hötahl ersättes
                     medelst thenne ängh nära belägen-
                     het och bequämligare häfd emot
                     Eknäs ängen.
                     Hagar äga thesse hemman en liten hwarthera för
                     par nöt samt eljest någorledes muhlbete på ut-
                     marcken. Sammaledes skog til wed och gärdslefång.
                     Fiske uti Yngiarn, Hallbosjön och Lillsiön
                     til godt husbehof.
                     Humblegård hwarthera á 100 stänger.

                      Grundräntan för mellangården.
                     5 23/32 tunland åker i 2 graden,         10.   6.
                                                          Transport,    10.   6.


                                                          Transport,    10.   6.
              24 lass hö, { 14 lass bättre hö á  16.   7.
                                  10 lass sämre dito,   8.   2.  16.   9.  16.
              Skog och muhlbete á                          8.          1.  14.
              Fiske                      á                          8.          1.  14.
              Humblegård á 100 stänger á 100 stänger á              4.
                                                                                                    22.  16.  6.
              Ransakat och skattlagdt in loco
              den 15 junij 1727.

              Denna charta beskrifning är lika lydande med den
              af ingenieur Riwel författade concept beskrif-
              ning, hwilket betygar Stockholm den 21 april 1749.
                                                    C. Faxell.

NB. Uti skattläggningen war fisket
räknat til 6          , som blef 1.   2.   7 1/2.
då grund räntan wordt,     22.   4.   7 1/2.