C11:101-2a            Notularum explicatio.

                  A. Cronohemman  1.                      8.               Herr öfwerste Gyllenpistol haar räntan af
<Ö>sby. {  B. Cronohemman 1/2. } hafwer }  4 1/9. } stång } adels phanans officers boställe
                  C. Cronohemman 1/4.                     1 1/2.            infanteri fördels hemman.
Desse hemman hafwa underskrefne lägenheeter, nembligen.

           1.  Medellmåttig starck gran och biörck jord,  7 28/56.          A.                 B.                   C.
      D. 2.  Grund och starck gran och biörckjord,        7 7/56.      Åker. Eng.    Åker. Eng.    Åker. Engh.
      E.      Medellmåttig starck gran och ahljord,       12.         tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass.
               Summa på hela åkren i tegskiffte,               26 35/56.
               Hwardera gårdens anpart effter
               förestående stångetahl,                                             15 40/56.        7 54/56.          2 51/56.
       J.     Grund biörck leerjordh,                                                                 1 16/56.
               Halfparten beräknas åhrligen,                                    7 48/56.         4 35/56.          1 51/112.
           1.  3 7/8 tunneland skönwald á 2 lass,                            7 7/8.
           2.  11 1/2 tunneland kerrwald mz wijdeskoug á 3,        34.
       G. 3.  12 1/3 tunneland pårss och liungwald,                     12 1/3.
            4.  17 tunland mager hårdwald á 1/8 lass,                     2 1/8.
       H.      4 tunland kerrwald á 2 lass,                                     8.
       F. 7.  2 1/2 tunnland kerrwald á 2 1/2,                                 5 1/3.
1 1/2 lass. 8. Af ett kerr i giärd som slåås,                                  5 1/4.
                 Hwart annat åhr,                                                      1 1/12.
                 Summa på engierna är,                            76.
                 Fördelningen mellan gårdarna,                                           45.                22 1/2.            8 1/2.
        K.     Hage af små biörckskough och måse wald, lyder till   C.
>ar.{ L.    Af samma slagz wald, lyder till                                    A.
        O.    Består af ekeskougz hårdwald, lyder till                      B.
        Q.    Denne måse kommer till hela byn som och till
                hwilka betesmarken klöf om klöf bruka.
Skougen och mulbetes beskaffenheet på uthmarcken, sees
på annotation i cartan att den består af ringa wilkor.
         P.    Denne öhns dehl hörer alle grannarne i denne by
                till warandes mästedelen moomarck och sandjord.
         A.   Hafwer humblegård wed 100 stängers land.
Fiskierijet uthi ofwan annoterade 3 siögar nödtorfftigt.