C11:103(Rubrik:)
Jönåkers härad.   Halla sochn.


            Notularum explicatio.
                                                                                                         Åker.   Engh.
              Sundh cronohemman 3/4 opgif-                                         tunland.   lass.
              witt konglig maijt och cronan i byte
              emot Abotnääs i Floda sochn af öf-
              wersten wälborne herr Carl Gyllenpistol
              och består af fölliande lägenheeter.
     A. 1. Starck graan och biörckjord,                               4 8/56.
          2. Grund ahl och granjord,                                       2 49/56.
     B. 3. Starck graan och biörckjord,                                6 14/56.
          4. Graan och ahljord,                                               1 17/56.
               Summa på hela åkren,                                       14 32/56.
              Dett åhrlige utsädet beräknes halfparten,                             7 16/56.
     C.     Hårdwald 6 tunneland á 3/4 lass, gör 4 1/2 lass, lig-
              ger i tegskiffte med Ellesta cronogård 3 stänger
              och Sund af 10 stänger, blifwer der effter årligen, 3 3/8.
          5. 7 tunland á 2 1/2 lass kerrwald,                          17 1/2.
     D. 6. 3 5/7 tunland á 2 lass hårdwald,                            7 2/10.                      28 7/40.
     E.      Hage af små biörck och graanskoug och stenig mark, lij<   >
Detta hemman är af gerda på Ekeby cronohemmans egor, s<  >
folio           beskrefne och niuter skoug och muhlbet som bol<  >
Fiskie och humblegård, finnes intet af det senare men <  >
förra någorlunda i siön Yngiarn.


(Karttext:)
Wäsby egor taga wed.
Hassell skoug och steenmark.
Stenmark.
Uthmarcken.
Linda.
Sund.
Yngiarn lacus.
Biörckskoug.


Wid chartans reviderande
befans.  B 4 innehålla 1 tunna    2 kannor.
            D 6               4 tunnor 33 kannor.
Mera ey at påminna.


Mätt
anno 1686 af
Erich Agne<r>.


(Under skalan:)
Scalan är 1000 alnar swenska.