C11:105-6(Rubrik:)
Jönåkers häradh.  Nykiörcka sochn.


                            Notularum explicatio.

Råtninge skattehemman och rusthåld 1 1/2,
består af underskrefne commoditer och willkor.
                                                                                                  Åker.   Eng.
               I.  Starck biörk och graanjord,            7.                  tunland.   lass.
        B{ III. Sänck åkermån och dyjord,               20/56.
             VI. Grund graan och biörkjord,             6 7/56.
Åker.      V. Lagom starck och med små steen bebla-
                   dat åkermån,                                   7 40/56.
         C. VI. Starck biörkjord,                            3 4/56.
                    Summa på åkren,                          24 15/56.
                    Åhrlige uthsäde ähr halfparten,                        12 15/112.
          E.       Starr och något hårdwald, till         40.
Engh.  F.      Sijde och hårdwald,                       12.
          G.      Lill eng sijdewald,                          10.
                    Summa sommarlass,                                                       62.
Hagar. H.     Ähr beskrefwit på cartan dess lägenheet.
            J.     Sammaledes på cartan annoterat.
Detta hemman ähr bohlby innom sin egen stafred och rå-
gångh, af nödtorfftig skoug och muhlbeete, dess för utan
någre små betesholmar för små boskap i Hallboo siöön som
på cartan tydeligare finnes annoterat och utsatt.
Fiskie uthi Hallboosiön med katzestånd och mierdlägen och
winter sampt sommar notedrächter nödtorfftigt.
Humblegård 200 stängers landh.
Afgärda hemman och oskattade torp uptagen på Råttninge,
detta ähr köpt af konglig maijtt och cronan för 2 daler silfwer myntz
ränta och ligger bolbyn till myken stoor skada och men i
dess skoug och muhlbeete, bör fogas till bobyn igen.
Baningstorp oskattlagd hafwer wed ett fierdingz land
åker årligen, ingen eng, en lijten betes hage, måste rijfwes uth.
Listorp cronohemman 1/4, finnes på näst föregående bladh,
           dess wilkor och lägenheeter annoterade och beskrefne.


Mätt anno 1688
af Erich Agner.


(Karttext:)
Wåhlstad egor.
Listorp.
Baningstorp.
Baningtorps hage.
Krookholmen.
Hall-boo sjöön.
Kerr och hårdwald.
Hormestad egor.
Beetes marck af graan och tallskog.
Råttninge.
Öhn.
Lindholmen.
Stenbacka.
Hård wald.
Thorstad egor.
Dyjord.
Gååshälla.
Kerrwald.
Skäret.
Kerr af biörck och ahlskoug.
Kerrwald af tall, ahl, biörckskog.
Stenig marck af småt tall ock grantimber.
Hård wald.
Näset, tall gran och biörck skough.
Biörckholmen.
    Wed Hackholmen ähr ett notwarp, kallas
    Hackwarpet frikallat under
    Nyköping slått, drages allenast
    een gång om året och impor-
    terar under tijden tämmeligen.
Garpetorp.
Lijda egor taga wedh.
Hackholmen.